Vyššie úhrady RTVS budú stáť malých a stredných podnikateľov 3,5 milióna eur ročne

Centrum lepšej regulácie ako reprezentant Slovak Business Agency v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v reakcii na pripravovaný návrh z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS vyslovuje zásadný nesúhlas

1. so zvyšovaním sadzieb úhrad RTVS o 50 %, čo zaťaží malých a stredných podnikateľov ročne sumou 3,5 milióna eur a
2. s ustanovením zákonného splnomocnenia pre Ministerstvo kultúry SR na budúcu úpravu sadzby úhrady RTVS formou vyhlášky.

Centrum preto v súlade so svojím poslaním znižovať neprimeranú regulačnú záťaž malých a stredných podnikov (MSP) a tým zlepšovať podnikateľského prostredia na Slovensku navrhlo spomedzi alternatívnych riešení aj absolútne oslobodenie MSP od platenia týchto úhrad či úplné financovanie RTVS zo štátneho rozpočtu.

Úpravou sadzby úhrady RTVS formou vyhlášky by podľa Centra dochádzalo k pravidelnému zvyšovaniu sadzieb úhrad RTVS, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že v rokoch 1995 a 1997, kedy sa práve formou vyhlášky výška sadzby upravovala, došlo k zvýšeniu dvakrát za krátke obdobie štyroch rokov. Navyše by tento proces už nepodliehal štandardnému legislatívnemu postupu, naopak, minister kultúry by takúto zmenu mohol prijať „od stola“, bez zapojenia verejnosti do konzultácie a parlamentnej diskusie. A práve koncepcia konzultácie s podnikateľmi ako i testu MSP, vychádzajúca z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov by týmto bola úplne odignorovaná.

Centrum sa zúčastnilo konzultácií s podnikateľskými subjektami, v rámci ktorých tieto svoje pripomienky ako i alternatívne návrhy prezentovalo. K navrhovanej legislatíve vypracovalo tiež test MSP, ktorý je povinnou súčasťou Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.