Test MSP

V rámci legislatívneho procesu vypracúva Centrum lepšej regulácie Test vplyvov na malé a stredné podniky (ďalej len „test MSP“), v ktorom podrobne zobrazuje postup a výsledok merania vplyvu predkladateľom navrhovanej legislatívy na MSP ako i vyhodnotenie alternatívnych riešení k týmto návrhom. Analytici z Centra lepšej regulácie vypracovávajú Test MSP v čase medzi prebiehajúcimi konzultáciami s podnikateľskými subjektmi a predložením materiálu do predbežného pripomienkového konania.

Test MSP pozostáva zo 4 fáz

  1. Konzultácia so zástupcami MSP
  2. Predbežné posúdenie pravdepodobne ovplyvnených podnikateľských subjektov
  3. Meranie vplyvu regulácie na MSP
  4. Posúdenie alternatívnych možností a zmierňujúcich opatrení pre MSP

Podrobný postup vykonania testu MSP je súčasťou Metodického postupu pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Výsledky testu MSP tvoria prílohu k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá materiál sprevádza pri prerokovaní vládou SR i Národnou radou SR a jej výbormi.

Test MSP existujúcej regulácie na MSP

Úlohou Centra lepšej regulácie je realizovať hodnotenie a kvantifikáciu vplyvov nie len navrhovaných ale rovnako i už existujúcich právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy prostredníctvom Testu MSP ex post na podnikateľské prostredie, s dôrazom na MSP. Súčasťou tohto procesu je tiež realizácia hodnotenia prispôsobovania právneho poriadku SR právnym predpisom EÚ nad regulačný rámec stanovený právnymi predpismi EÚ pri transpozícii európskych právnych predpisov týkajúcich sa podnikateľského prostredia do právneho poriadku SR (tzv. gold-plating).

V súvislosti s výsledkami tejto analýzy sa CLR snaží vypracúvať návrhy opatrení na zníženie regulačnej záťaže MSP za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu. Tieto opatrenia následne predloží Ministerstvu hospodárstva SR a sleduje ich implementačný proces.