LATEST ARTICLES

Majitelia dronov sa budú musieť povinne registrovať

0
Od začiatku roka 2021 je v platnosti Európska dronová legislatíva. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a zjednotenie pravidiel pri používaní dronov.
Dňa 12. júna 2024 bola schválená vládna novela zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve, ktorá vytvára právny rámec pre registráciu dronov.
 • Ministerstvo dopravy SR zriadi register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov a lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku.
 • V zákone takisto pribudne povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by mohli spôsobiť.
 • Novelou sa upraví tiež spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie povinností.
Novela zákona bude účinná od 15. júla 2024. Viac informácií v aplikácií BiznisInfo.

Májové legislačíno

0
LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi.
V jednoduchšej forme sa tak môžete oboznámiť s novou legislatívou. Vychutnajte si tentoraz májové legislačíno, napríklad pri batch brew 🙂

Zavádza sa oslobodenie od dane pre malé podniky na úrovni EÚ

0
Bola schválená vládna novela zákona, na základe ktorej bude mať malý podnik od roku 2025 možnosť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte ako v členskom štáte, v ktorom je usadený.
 • Podmienkou je, že hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v EÚ v kalendárnom roku bude nižšia ako ustanovený ročný úniový limit 100 000 eur bez DPH a súčasne hodnota bez dane ním dodaných tovarov a služieb v tom istom kalendárnom roku nepresiahne ustanovený národný limit, do ktorého sa v dotknutom členskom štáte považuje za malý podnik.
Novelou sa transponuje smernica EÚ, ktorej cieľom je harmonizovať pravidlá v EÚ, eliminovať administratívne zaťaženie malých podnikov a dosiahnuť rovnaké zaobchádzania z hľadiska DPH, pokiaľ ide o oslobodenie výkonu ekonomickej činnosti, pre usadenú a neusadenú zdaniteľnú osobu, ktorú je možné na účely spoločných pravidiel DPH považovať za malý podnik.

Za platcu DPH sa budú registrovať podniky od obratu 50 000 eur

0
Bola schválená vládna novela zákona, na základe ktorej budú mať povinnosť registrácie za platcu dane z DPH od roku 2025 tuzemské podniky s obratom za predchádzajúci kalendárny rok viac ako 50 000 eur.
 • Pokiaľ však podnik v kalendárnom roku dodaním tovaru alebo služby prekročí obrat 62 500 eur, stane sa platiteľom dane už dňom, v ktorom dodá tento tovar. Pôvodne bol limit na registráciu platiteľa DPH obrat 49 790 eur dosiahnutý počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
 • Hlavným cieľom novelizácie zákona je transpozícia Smernice EÚ o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktorá predmetnými zmenami znižuje zaťaženie malých podnikov.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa: dlhší čas na odstúpenie od zmluvy aj nové zásady ukladania sankcií

0
Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý bude predstavovať základný právny predpis v tejto oblasti a nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov. Nový zákon modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ. Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami sú:
 • zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie je, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov,
 • predlžuje sa spotrebiteľom lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov,
 • nový zákon zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať spotrebiteľov na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je,
 • prevádzkovatelia online trhov budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa,
 • prostredníctvom novelizácie Občianskeho zákonníka sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.
Najvýznamnejšie zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú:
 • vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe,
 • vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred,
 • zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – upustenie od uloženia sankcie alebo zníženie jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov,
 • zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút – sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky.
Nový zákon nahradí okrem aktuálne platného predpisu aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, rovnako aj zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu. Nový zákon bude účinný od 1. júla tohto roka.

DPH v digitálnom veku (ViDA)

0
Európska komisia v decembri 2022 predstavila návrh na modernizáciu pravidiel DPH v digitálnom veku (ViDA), ktorého cieľom je zlepšenie fungovania systému DPH v EÚ a zvýšenie jeho odolnosti voči podvodom prostredníctvom zavedenia a podpory digitalizácie.
ViDA pozostáva z troch kľúčových častí
 • elektronická fakturácia,
 • jednotná registrácia DPH v celej EÚ od 1. januára 2025,
 • platformy uľahčujúce dodanie – rozšírené využitie.
Jednotlivé členské štáty EÚ navrhli viac ako 100 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi najrelevantnejšie patria nasledovné:
 1. predĺženie lehoty dvoch pracovných dní na vystavenie elektronických faktúr za cezhraničné transakcie,
 2. zachovanie domácich požiadaviek na real-time reporting zavedených členskými štátmi,
 3. odloženie nadobudnutia účinnosti navrhovaných ustanovení o 12 mesiacov.
Prechod na elektronickú fakturáciu a „real-time reporting“ ovplyvní všetky podniky a tieto zmeny si budú vyžadovať dodatočné náklady na technologické riešenia a nastavenie procesov.
Aké pozitívne zmeny môže ViDA priniesť ?
 • zjednodušenie obchodných procesov,
 • zvýšenie efektivity, transparentnosti a boja proti daňovým podvodom,
 • podpora udržateľnosti – lepšie obchodné prostredie pre podniky pôsobiace cezhranične v EÚ.
K nezanedbateľným pozitívnym vplyvom patrí aj zníženie administratívneho zaťaženia pre podnikateľské subjekty, najmä pokiaľ ide o časť týkajúcu sa jednej registrácie na DPH.
Aké náklady podnikom vzniknú ?
 • podnikom, ktoré nepôsobia za hranicami (prevažná väčšina mikropodnikov a malých subjektov) vzniknú dodatočné náklady súvisiace so zavedením požiadaviek na digitálne oznamovanie,
 • v posúdení vplyvu, ktoré bolo vykonané v rámci tohto návrhu nebol vyčíslený konkrétny dopad týchto zmien, a to špecificky na malé a stredné podniky (MSP), ktorých sa uvedené zmeny dotknú,
 • okrem iného sa v posúdení vplyvu uvádza, že tieto dodatočné náklady pre podniky by mohli byť čiastočne zmiernené zavedením dodatočných služieb na vnútroštátnej úrovni, ako je predvyplnené daňové priznanie k DPH.
Aké práva a povinnosti prináša ViDA?
 • zrušenie práva príjemcu elektronickej faktúry odmietnuť elektronickú faktúru a požadovať jej papierovú verziu,
 • rozšírenie pravidla prenesenia daňovej povinnosti na všetky tovary a služby dodané neusadenou osobou platiteľovi DPH v štáte dodania,
 • podľa nových pravidiel budú prevádzkovatelia platformovej ekonomiky, najmä krátkodobého prenájmu turistického ubytovania a osobnej dopravy, zodpovední za výber a odvádzanie DPH daňovým úradom, aj keď ich používatelia tak neurobia, napríklad preto, že sú malým podnikom alebo individuálnym poskytovateľom považovaní za dodávateľov.
Tieto návrhy a možné zmeny budú mať významný vplyv na systémy a procesy podnikov v celej EÚ!
 • V prípade schválenia návrhu ViDA sa podniky pôsobiace v EÚ budú musieť pripraviť na zmeny systémov, ktoré budú potrebné na štandardizovanú elektronickú fakturáciu.
 • Jednotná registrácia pre DPH je jedným z návrhov, ktoré ocenia najmä MSP, ktorou sa má docieliť zjednodušenie postupov podávania vyhlásení v rámci EÚ.

Plánuje sa zrýchliť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

0
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého cieľom je prepojiť konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zisťovacie konanie s konaním o povolení stavby. Zmeny v pripravovanej novele majú takisto zrýchliť povoľujúce procesy a procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a odstrániť pochybenia transpozície európskych smerníc vytýkané Európskou Komisiou.
 • Pripravovaná novela zákona má za cieľ znížiť náklady pre obstarávateľov alebo navrhovateľov tým, že v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie nebudú mať povinnosť predkladať obsiahlu dokumentáciu akou je zámer, na začiatku konania. Povinnosť predkladať zámer sa nahradí tzv. „Informáciou o navrhovanej činnosti alebo jej zmeny“, ktorá bude obsahovo stručnejšia. Podrobná dokumentácia sa bude vyžadovať až po prerokovaní a určení rozsahu hodnotenia.
 • Zisťovacie konanie sa bude končiť vydaním záväzného stanoviska, v ktorom príslušný orgán určí, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Voči záväznému stanovisku sa nebude možné odvolať.
 • Zároveň sa definuje zmena, pre ktorú sa nebude vyžadovať vykonanie zisťovacieho konania. Ide o situáciu, kedy zmena navrhovanej činnosti predstavuje renováciu v rozsahu obnovy a/alebo modernizácie zariadenia, kde výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti.
 • Novela zákona bude umožňovať navrhovateľovi podať žiadosť o upustenie variantného riešenia. Zároveň sa náklady na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie môžu čiastočne zvýšiť, pretože sa bude požadovať predloženie odbornej dokumentácie, a to konkrétne odborného posudku.
 • Novelou sa takisto plánuje zaviesť nový spôsob doručovania všetkých informácií všetkým účastníkom konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s výnimkou povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, iných dotknutých orgánov a navrhovateľa. Využitie verejnej vyhlášky, namiesto v súčasnosti uplatňovaného individuálneho doručovania každému účastníkovi, má za cieľ odstrániť individuálne lehoty na doručovanie a tým obmedziť prieťahy v konaní spôsobené neskorým preberaním, resp. nepreberaním zásielok.
Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti so zmenami zároveň navrhuje aj zvýšenie výdavkov verejnej správy v oblasti mzdových výdavkov v rokoch 2025 až 2027. Ten bude spôsobený zvýšením počtu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja o 8 osôb. V súvislosti s predmetnými zmenami v zákone ministerstvo avizuje, že bude navýšená aj potreba školení pre aplikáciu novely zákona pre jednotlivé príslušné orgány.
 • Aj takéto zmeny boli súčasťou našich odporúčaní v Analýze k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú sme publikovali minulý rok.
 • V našej Analýze môžete nájsť aj mnohé iné zaujímavé odporúčania na zefektívnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sme podložili aj výsledkami z našej dátovej analýzy.

Decembrové legislačíno

0
LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi.
V jednoduchšej forme sa tak môžete oboznámiť s novou legislatívou. Vychutnajte si tentoraz decembrové legislačíno, napríklad pri espresso tonic 🙂
DECEMBROVÉ LEGISLAČÍNO 2023

Legislatívne zmeny pre podnikateľov účinné od roku 2024

0
Každoročné zmeny zákonov sa týkajú všetkých podnikateľov. Pripravte sa na tie tohtoročné! Prinášame Vám prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv aj na Vaše podnikanie. Od 1. januára 2024 začalo platiť viacero legislatívnych zmien, či už v pracovnom a obchodnom práve, ako aj v účtovnej a daňovej oblasti, a to napríklad:
 • zavedenie minimálnej dane právnickej osobe (daň splatná až v roku 2025),
 • zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO,
 • zvýšenie DPH na alkohol pre gastro prevádzky,
 • zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2024.
Viac sa môžete dočítať v našom prehľadnom informačnom materiáli na nasledujúcom linku: Legislatívne zmeny pre podnikateľov účinné od roku 2024

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2023

0

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňové a odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Tento problém získal spomedzi 51 nominovaných absurdít prvé miesto. Zaujali tiež nedostatky v digitalizácii štátu či zastaralá regulácia v oblasti zamestnávania.

Do 12. ročníka ankety Byrokratický nezmysel roka 2023 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 51 námetov z rôznych oblastí. Z hľadiska ministerstiev, do ktorých kompetencie patria jednotlivé námety, sa v dvanástom ročníku ankety najviac nominácií týkalo rezortu financií, práce a zdravotníctva. Z hľadiska tém nominácie poukazovali najmä na duplicitné údaje poskytované štátu, zbytočne požadované doklady či rôzne problémy z pracovného práva, účtovníctva a daní.

 • Neúmerná administratíva v dôsledku roky nezmenených súm v daňových a odvodových zákonoch

V ankete Byrokratický nezmysel roka 2023 bolo v on-line hlasovaní od 18.12.2023 do 31.12.2023 odovzdaných 1 129 hlasov. Najviac, 18 %, získal problém, v dôsledku ktorého firmám výrazne rastie administratíve zaťaženie. Niektoré sumy, od ktorých závisia daňové a odvodové povinnosti podnikateľov, totiž zostávajú nezmenené dlhé roky. Napríklad hranica obratu na DPH je v roku 2024 rovnaká ako v roku 2004, no ceny rástli a podnikatelia tak limit dosiahnu oveľa skôr. Častejšie tiež musia odpisovať drobný majetok, keďže zákonom stanové sumy sú rovnaké ako pred 15 rokmi. Administratívu zvyšuje aj dlhodobo nezmenená suma (200 eur) pre odvodovú výnimku z dohôd u pracujúcich študentov a dôchodcov. Navyše štát nepristupuje k zmenám súm rovnako, keď niektoré vie rýchlo zmeniť aj viackrát do roka – napríklad stravné, ktorého výška sa v roku 2023 z dôvodu inflácie menila trikrát.

 • Niektoré pravidlá v oblasti zamestnávania zvyšujú náklady či brzdia v zamestnávaní

Na druhom mieste sa umiestnila regulácia, ktorá sa týka zamestnávania. Zamestnanci totiž majú v niektorých prípadoch nárok na dovolenku aj za čas, ktorý reálne neodpracovali. Napríklad ide o situáciu, kedy dovolenka v zamestnaní nabieha rodičom počas materskej (otcovskej). Tí si ju po opätovnom návrate do práce vyčerpajú a zamestnávateľ im tak prepláca voľno za neodpracovaný čas. Podobný problém nastáva pri prechode zo skráteného pracovného úväzku na plný – zamestnanec si môže vyčerpať voľno, ktoré mu ostalo z predchádzajúceho úväzku, zamestnávateľa to ale už stojí viac, nakoľko mu prepláca dovolenku za viac hodín ako v danej dobe reálne odpracoval.

Že pracovno-právna úprava a súvisiace predpisy potrebujú revíziu, dokazuje aj ďalší z nominovaných finalistov. Napriek tomu, že na Slovensku chýbajú zdravotníci, tým zo zahraničia komplikujeme možnosť zamestnať sa u nás. Navyše, jedno ministerstvo zbytočnú byrokraciu zrušilo, no druhé na nej stále trvá.

 • V digitalizácii štát stále zaostáva

Tretie miesto získala neschopnosť štátu zabezpečiť výmenu údajov medzi dvomi registrami, ktoré dokonca spravuje jedno ministerstvo. Ak totiž podnikateľ živnostenskému registru do 15 dní neohlási zmenu údajov napríklad zodpovedného zástupcu, hrozí mu pokuta. Túto informáciu však už má register fyzických osôb, ktorý patrí rovnako pod rovnaké ministerstvo. Vzájomne ale nie sú prepojené a doplácajú na to podnikatelia.

Neschopnosť odovzdávania si dokumentov a údajov medzi inštitúciami podčiarkuje aj ďalší nominant z finálovej desiatky. Úrad pre verejné obstarávanie vie pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov získať všetky potrebné potvrdenia o firme, okrem potvrdenia od súdu, že spoločnosť nie je v likvidácii. Iný doklad si ale od toho istého súdu vyžiadať vie.

Viac sa môžete dočítať tu.