LATEST ARTICLES

Plánuje sa zrýchliť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

0
Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého cieľom je prepojiť konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zisťovacie konanie s konaním o povolení stavby. Zmeny v pripravovanej novele majú takisto zrýchliť povoľujúce procesy a procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a odstrániť pochybenia transpozície európskych smerníc vytýkané Európskou Komisiou.
 • Pripravovaná novela zákona má za cieľ znížiť náklady pre obstarávateľov alebo navrhovateľov tým, že v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie nebudú mať povinnosť predkladať obsiahlu dokumentáciu akou je zámer, na začiatku konania. Povinnosť predkladať zámer sa nahradí tzv. „Informáciou o navrhovanej činnosti alebo jej zmeny“, ktorá bude obsahovo stručnejšia. Podrobná dokumentácia sa bude vyžadovať až po prerokovaní a určení rozsahu hodnotenia.
 • Zisťovacie konanie sa bude končiť vydaním záväzného stanoviska, v ktorom príslušný orgán určí, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Voči záväznému stanovisku sa nebude možné odvolať.
 • Zároveň sa definuje zmena, pre ktorú sa nebude vyžadovať vykonanie zisťovacieho konania. Ide o situáciu, kedy zmena navrhovanej činnosti predstavuje renováciu v rozsahu obnovy a/alebo modernizácie zariadenia, kde výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti.
 • Novela zákona bude umožňovať navrhovateľovi podať žiadosť o upustenie variantného riešenia. Zároveň sa náklady na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie môžu čiastočne zvýšiť, pretože sa bude požadovať predloženie odbornej dokumentácie, a to konkrétne odborného posudku.
 • Novelou sa takisto plánuje zaviesť nový spôsob doručovania všetkých informácií všetkým účastníkom konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s výnimkou povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, iných dotknutých orgánov a navrhovateľa. Využitie verejnej vyhlášky, namiesto v súčasnosti uplatňovaného individuálneho doručovania každému účastníkovi, má za cieľ odstrániť individuálne lehoty na doručovanie a tým obmedziť prieťahy v konaní spôsobené neskorým preberaním, resp. nepreberaním zásielok.
Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti so zmenami zároveň navrhuje aj zvýšenie výdavkov verejnej správy v oblasti mzdových výdavkov v rokoch 2025 až 2027. Ten bude spôsobený zvýšením počtu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja o 8 osôb. V súvislosti s predmetnými zmenami v zákone ministerstvo avizuje, že bude navýšená aj potreba školení pre aplikáciu novely zákona pre jednotlivé príslušné orgány.
 • Aj takéto zmeny boli súčasťou našich odporúčaní v Analýze k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú sme publikovali minulý rok.
 • V našej Analýze môžete nájsť aj mnohé iné zaujímavé odporúčania na zefektívnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sme podložili aj výsledkami z našej dátovej analýzy.

Decembrové legislačíno

0
LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi.
V jednoduchšej forme sa tak môžete oboznámiť s novou legislatívou. Vychutnajte si tentoraz decembrové legislačíno, napríklad pri espresso tonic 🙂
DECEMBROVÉ LEGISLAČÍNO 2023

Legislatívne zmeny pre podnikateľov účinné od roku 2024

0
Každoročné zmeny zákonov sa týkajú všetkých podnikateľov. Pripravte sa na tie tohtoročné! Prinášame Vám prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré môžu mať významný vplyv aj na Vaše podnikanie. Od 1. januára 2024 začalo platiť viacero legislatívnych zmien, či už v pracovnom a obchodnom práve, ako aj v účtovnej a daňovej oblasti, a to napríklad:
 • zavedenie minimálnej dane právnickej osobe (daň splatná až v roku 2025),
 • zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov a SZČO,
 • zvýšenie DPH na alkohol pre gastro prevádzky,
 • zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2024.
Viac sa môžete dočítať v našom prehľadnom informačnom materiáli na nasledujúcom linku: Legislatívne zmeny pre podnikateľov účinné od roku 2024

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2023

0

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňové a odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Tento problém získal spomedzi 51 nominovaných absurdít prvé miesto. Zaujali tiež nedostatky v digitalizácii štátu či zastaralá regulácia v oblasti zamestnávania.

Do 12. ročníka ankety Byrokratický nezmysel roka 2023 nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 51 námetov z rôznych oblastí. Z hľadiska ministerstiev, do ktorých kompetencie patria jednotlivé námety, sa v dvanástom ročníku ankety najviac nominácií týkalo rezortu financií, práce a zdravotníctva. Z hľadiska tém nominácie poukazovali najmä na duplicitné údaje poskytované štátu, zbytočne požadované doklady či rôzne problémy z pracovného práva, účtovníctva a daní.

 • Neúmerná administratíva v dôsledku roky nezmenených súm v daňových a odvodových zákonoch

V ankete Byrokratický nezmysel roka 2023 bolo v on-line hlasovaní od 18.12.2023 do 31.12.2023 odovzdaných 1 129 hlasov. Najviac, 18 %, získal problém, v dôsledku ktorého firmám výrazne rastie administratíve zaťaženie. Niektoré sumy, od ktorých závisia daňové a odvodové povinnosti podnikateľov, totiž zostávajú nezmenené dlhé roky. Napríklad hranica obratu na DPH je v roku 2024 rovnaká ako v roku 2004, no ceny rástli a podnikatelia tak limit dosiahnu oveľa skôr. Častejšie tiež musia odpisovať drobný majetok, keďže zákonom stanové sumy sú rovnaké ako pred 15 rokmi. Administratívu zvyšuje aj dlhodobo nezmenená suma (200 eur) pre odvodovú výnimku z dohôd u pracujúcich študentov a dôchodcov. Navyše štát nepristupuje k zmenám súm rovnako, keď niektoré vie rýchlo zmeniť aj viackrát do roka – napríklad stravné, ktorého výška sa v roku 2023 z dôvodu inflácie menila trikrát.

 • Niektoré pravidlá v oblasti zamestnávania zvyšujú náklady či brzdia v zamestnávaní

Na druhom mieste sa umiestnila regulácia, ktorá sa týka zamestnávania. Zamestnanci totiž majú v niektorých prípadoch nárok na dovolenku aj za čas, ktorý reálne neodpracovali. Napríklad ide o situáciu, kedy dovolenka v zamestnaní nabieha rodičom počas materskej (otcovskej). Tí si ju po opätovnom návrate do práce vyčerpajú a zamestnávateľ im tak prepláca voľno za neodpracovaný čas. Podobný problém nastáva pri prechode zo skráteného pracovného úväzku na plný – zamestnanec si môže vyčerpať voľno, ktoré mu ostalo z predchádzajúceho úväzku, zamestnávateľa to ale už stojí viac, nakoľko mu prepláca dovolenku za viac hodín ako v danej dobe reálne odpracoval.

Že pracovno-právna úprava a súvisiace predpisy potrebujú revíziu, dokazuje aj ďalší z nominovaných finalistov. Napriek tomu, že na Slovensku chýbajú zdravotníci, tým zo zahraničia komplikujeme možnosť zamestnať sa u nás. Navyše, jedno ministerstvo zbytočnú byrokraciu zrušilo, no druhé na nej stále trvá.

 • V digitalizácii štát stále zaostáva

Tretie miesto získala neschopnosť štátu zabezpečiť výmenu údajov medzi dvomi registrami, ktoré dokonca spravuje jedno ministerstvo. Ak totiž podnikateľ živnostenskému registru do 15 dní neohlási zmenu údajov napríklad zodpovedného zástupcu, hrozí mu pokuta. Túto informáciu však už má register fyzických osôb, ktorý patrí rovnako pod rovnaké ministerstvo. Vzájomne ale nie sú prepojené a doplácajú na to podnikatelia.

Neschopnosť odovzdávania si dokumentov a údajov medzi inštitúciami podčiarkuje aj ďalší nominant z finálovej desiatky. Úrad pre verejné obstarávanie vie pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov získať všetky potrebné potvrdenia o firme, okrem potvrdenia od súdu, že spoločnosť nie je v likvidácii. Iný doklad si ale od toho istého súdu vyžiadať vie.

Viac sa môžete dočítať tu.

Analýza zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

0
Proces posudzovania vplyvov investičných projektov na životné prostredie prekračuje zákonom stanovené lehoty, dôvodom sú aj často neopodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, ukazuje Analýza Centra lepšej regulácie. Environmental impact assessment (EIA), alebo aj proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA), sa týka všetkých väčších investičných zámerov – či už sú to poľnohospodárske, potravinárske a priemyselné podniky, výstavba bytov, diaľníc a ciest, športových a rekreačných areálov a pod. Cieľom procesu je zistiť, popísať a vyhodnotiť predpokladané vplyvy realizácie investičného zámeru na životné prostredie a verejné zdravie tak, aby sa predišlo nepriaznivým vplyvom. Posudzovanie prebieha ešte pred samotným povolením realizácie investičného zámeru a verejnosti je priznané právo sa s daným zámerom zoznámiť a vyjadriť sa formou pripomienok. Výsledkom procesu EIA je tzv. záverečné stanovisko, ktoré je pre navrhovateľa danej činnosti záväzné a je nevyhnutným predpokladom pre nasledujúce povoľovacie konania (napr. stavebné konanie). Z dátovej analýzy Centra lepšej regulácie vyplynulo, že zákonné lehoty nie sú vo veľkej väčšine prípadov dodržiavané a časové trvanie konaní je v nemálo prípadoch neúmerne dlhé, dosahujúce aj niekoľko rokov. Neplnenie zákonných lehôt je zároveň plošný problém, identifikovateľný pri väčšine príslušných orgánov, teda odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch a tiež Ministerstva životného prostredia SR. Výrazný vplyv na predĺženie konaní v rámci procesu EIA má odvolanie voči rozhodnutiu príslušných orgánov zo strany dotknutej verejnosti, ktoré je však vo väčšine prípadov podané výlučne jedným subjektom, a to Združením domových samospráv (ZDS). Pripomienky tohto subjektu sa však častokrát opakujú naprieč činnosťami a sú vo vzťahu k danej navrhovanej činnosti často irelevantné. Ďalšími dôvodmi neúmerne dlhých konaní sú nedostatočné personálne kapacity príslušných orgánov, chýbajúci školiaci odborný systém ako aj jasne definované postupy, manuály a metodické usmernenia, v neposlednom rade však aj nedostatočná kooperácia jednotlivých správnych orgánov medzi sebou. Zameranie sa na riešenie týchto problematických aspektov by výrazne zefektívnilo proces EIA, zlepšilo podnikateľské prostredie, ako aj ochranu životného prostredia.

Proces tvorby a schvaľovania európskej legislatívy

0
Legislatíva a regulácie Európskej Únie (EÚ) majú významný vplyv na malé a stredné podniky (MSP) v členských štátoch, Slovensko nevynímajúc. Na jednej strane uľahčujú prístup na jednotný trh s viac ako 450 miliónmi obyvateľov, zjednodušujú zahraničnú expanziu a dávajú firmám príležitosti na rast. Zároveň však zavádzajú štandardy, požiadavky či obmedzenia, ktoré môžu zvyšovať náklady a administratívnu záťaž. Na širšie zapojenie malých a stredných podnikov do tvorby európskych regulácií je nevyhnutné poznať, ako funguje proces tvorby a schvaľovania právnych aktov na úrovni EÚ, ktorý má mnohé odlišnosti v porovnaní s procesom schvaľovania legislatívy na Slovensku. Zahŕňa viaceré inštitúcie EÚ vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ako aj podrobné konzultácie so zainteresovanými stranami. Ak bude proces tvorby regulácií na úrovni EÚ pre firmy zrozumiteľný, môže im poskytnúť príležitosť predstaviť svoje názory týkajúce sa ich dopadov a zabezpečiť, aby bolo počuť ich hlas pri tvorbe politík, ktoré majú priamy vplyv na ich podnikanie. Pre lepšie pochopenie tohto procesu sme pre Vás v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska pripravili informačný materiál, ktorý si môžete prečítať TU.

Júnové legislačíno

0
LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete oboznámiť s novou legislatívou. Vychutnajte si tentoraz júnové legislačíno, napríklad pri kapučíne 🙂 JÚNOVÉ LEGISLAČÍNO 2023

Výročná správa lepšej regulácie za rok 2022

0
VEDELI STE, ŽE V ROKU 2022 SA MENILO 11 NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZÁKONOV S VPLYVOM NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE CELKOVO AŽ 54-KRÁT? A VEDELI STE TIEŽ, ŽE AŽ 20 LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV BOLO V PARLAMENTE SCHVÁLENÝCH V SKRÁTENOM LEGISLATÍVNOM KONANÍ, KTORÉ OBIŠLO ŠTANDARDNÝ PRIPOMIENKOVACÍ PROCES? 💡
Tieto a mnohé iné zaujímavé zistenia Vám prináša naša Výročná správa lepšej regulácie v sektore MSP za rok 2022 na uvedenom linku nižšie.

Právo na platbu v hotovosti sa zakotví v Ústave SR

0
Bol prijatý ústavný zákon, ktorým sa zavádza právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Osobitný zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.
 • Schválený bol aj pozmeňujúcim návrh, ktorým je možné prijatie platby v hotovosti odmietnuť z primeraných alebo všeobecne uplatňovaných dôvodov.
 • Pozmeňujúcim návrhom sa ďalej zavádza, že právo vykonať v banke alebo pobočke zahraničnej banky hotovostnú operáciu sa zaručuje, a to bez obmedzení, ktoré prichádzajú v úvahu u iných príjemcov platieb. Ak by totiž banky nevydávali hotovosť, napr. cez bankomaty, hotovosť by postupne mohla zaniknúť a došlo by k narušeniu ústavného práva na hotovosť.
Uvedeným zákonom sa zabezpečuje, že platba v hotovosti ostane aj v budúcnosti ako jedna z dostupných platobných možností.

Konferencia o najnovších trendoch lepšej regulácie na Slovensku

0
V pondelok sme mali príležitosť zúčastniť sa a zároveň tiež prezentovať na konferencii organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR s názvom „Najnovšie trendy lepšej regulácie na Slovensku“ 
Program konferencie bol nabitý viacerými zaujímavými témami, a to najmä:
 • Lepšia regulácia a jej význam v SR a vo svete,
 • Reformy prijaté v SR, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie (okrem antibyrokratických balíčkoch sa konferencia zamerala na reformy ako presadzovanie princípu 1 IN 2 OUT, odstránenie goldplatingu v slovenskej legislatíve a zavedeniu ex post hodnotenia regulácií, ktorého súčasťou je tiež novovytvorená stránka „Kilečko“, kde môžu podnikatelia poslať svoje návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a zároveň sledovať aj stav schválených opatrení https://kilecko.mhsr.sk/,
 • Súčasná realita lepšej regulácie v NR SR a poslanecké návrhy, v rámci ktorej sme prezentovali štatistiky týkajúce sa regulačnej záťaže podnikateľského prostredia,
 • Zapájanie sa verejnosti do tvorby regulácií.