Opatrenia – balíček opatrení pre PP

Nakoľko činnosti lepšej regulácie, ktorou sa podľa § 9 ods. 1 zákona o podpore MSP rozumie súhrn činností zameraných na znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s dôrazom na MSP, zabezpečuje primárne MH SR, tak v záujme plnenia tejto úlohy pripravuje návrhy na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

Vo fáze prípravy tzv. antibyrokratických balíčkov je verejnosť vyzvaná na zasielanie podnetov (aj Centrum lepšej regulácie prispelo desiatkami vlastných podnetov) a bližšie sa formuje ich výsledná podoba v rámci medzirezortnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business so zástupcami podnikateľskej obce. Dodnes boli prijaté 3. antibyrokratické balíčky a momentálne sa pripravuje už v poradí 4. antibyrokratický balíček pre podnikateľov.

I. antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Obsahuje 35 opatrení týkajúcich sa zamestnávania, služieb verejnej správy, zlepšenia konkurencieschopnosti, daní a podpory podnikania. Materiál „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia" schválila vláda SR svojim uznesením č. 327 z 28. júna 2017.

II. antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Obsahuje 28 opatrení, z toho 5 analýz a 23 konkrétnych opatrení na zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov o takmer 7,4 mil. eur ročne. Materiál „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II." schválila vláda SR svojim uznesením č. 228 zo 16. mája 2018.

III. antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Obsahuje 36 opatrení zameraných na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, s predpokladanou úsporou 50 mil. eur ročne. Do konca roka 2019 by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení. Materiál „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III." schválila vláda SR svojim uznesením č. 51 zo 6. februára 2019.

IV. antibyrokratický balíček pre podnikateľov

Finálna podoba IV. antibyrokratického balíčka by mala byť známa do konca roka 2019. Do tohto balíčka prispelo Centrum lepšej regulácie 24 konkrétnymi návrhmi na zlepšenie podnikateľského prostredia, z ktorých sa medzičasom splnilo resp. vyriešilo 5 návrhov, 16 návrhov získalo zamietavé stanovisko gestora alebo si vyžadujú viac priestoru z vecného či časového hľadiska. Do užšieho výberu boli zaradené 3 naše návrhy.