PPK a MPK – stanoviská

V rámci svojej činnosti posudzuje Centrum lepšej regulácie vplyv desiatok materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na pripomienkové konanie. Čiastkové stanovisko Centra lepšej regulácie k predloženým materiálom je preklopené do stanoviska Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov v časti „vplyv na podnikateľské prostredie“.

Činnosť Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov spočíva v metodickej podpore spracovateľom doložky a analýzy vplyvov a vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré sú tejto Komisii a jej jednotlivým členom, zasielané na posúdenie. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou.

Centrum lepšej regulácie ako člen Komisie posudzuje kvalitu procesu posudzovania vplyvov a obsahu vypracovania doložky a analýzy vplyvov. Za vypracovanie doložky a analýzy vplyvov zodpovedá predkladateľ, okrem Testu MSP, pričom o potrebe jeho vykonania rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR na základe nášho odporúčania.

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

  • predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca Slovak Business Agency), ktorej činnosť spočíva v metodickej podpore spracovateľom doložky a analýzy vplyvov, vo vypracovaní stanoviska k materiálom, ktoré budú tejto komisii zaslané na posúdenie.
  • ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať posudzovaný materiál vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa tohto materiálu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.).

Predbežné pripomienkové konanie (PPK)

Na PPK zasiela predkladateľ všetky materiály legislatívneho i nelegislatívneho charakteru, v ktorých identifikoval aspoň jeden z vybraných vplyvov (na podnikateľské prostredie, životné prostredie, sociálne vplyvy a pod.). Zároveň musí ísť o konečnú verziu materiálu, ktorá už prešla kompletným schvaľovacím procesom v rámci rezortu. PPK končí vydaním a zaslaním stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len "Komisia) prostredníctvom elektronickej pošty.

Lehota na vydanie stanoviska Komisie začína plynúť deň po doručení materiálu na adresu dolozka@mhsr.sk a trvá 10 pracovných dní. V naliehavých prípadoch je možné lehotu skrátiť na minimálne 3 pracovné dni. Stanovisko Komisie môže byť súhlasné, súhlasné s návrhom na dopracovanie alebo nesúhlasné.

V tejto fáze sa členovia Komisie vyjadrujú len k vypracovaniu doložky a analýz vplyvov, pričom výsledné stanovisko Komisie spolu s vyhodnotením pripomienok, uvedie predkladateľ v bode 13. "Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK" doložky vybraných vplyvov. Ku každému identifikovanému vplyvu je predkladateľ povinný vypracovať príslušnú analýzu, pričom Centrum lepšej regulácie sa vyjadruje ku kvalite vypracovania doložky a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.

Zoznam čiastkových stanovísk CLR, ku ktorým sa vyjadrilo v rámci jeho členstva v Komisii

Stanoviská CLR za rok 2015

október, november, december

Stanoviská CLR za rok 2016

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská CLR za rok 2017

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská CLR za rok 2018

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská CLR za rok 2019

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská CLR za rok 2020

január, február, apríl, júl

Stanoviská CLR za rok 2021

január, júl, august

Stanoviská CLR za rok 2022

január, marec, december

Stanoviská CLR za rok 2023

január, marec, apríl, jún

Stanoviská CLR za rok 2024

február, marec, apríl

 

Zoznam stanovísk Komisie k dispozícii na stiahnutie nájdete tu.

Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Komisia ako celok sa počas MPK nevyjadruje. Pripomienky vznášajú jej jednotliví členovia, väčšinou v prípadoch, kedy predkladateľ nezapracoval pripomienky vznesené v rámci PPK, prípadne obišiel alebo nedodržal proces v zmysle Jednotnej metodiky.

Záverečné posúdenie vybraných vplyvov (ZP)

Ide o inštitút, ktorý bol zavedený ako protiváha pre prípady, ak materiál obišiel proces PPK a má vplyvy resp. ak sú počas MPK vznesené zásadné pripomienky k vyznačeniu vplyvov. Lehota na vydanie stanoviska Komisie začína plynúť deň po doručení materiálu na adresu dolozka@mhsr.sk a trvá 5 pracovných dní. V naliehavých prípadoch je lehotu možné skrátiť na minimálne 3 pracovné dni.