Konzultácie

Konzultácie predstavujú povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie a prvú fázu vykonávania testu vplyvov na MSP. Mali by prebiehať v počiatočnom štádiu prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte pred samotným paragrafovým znením navrhovanej úpravy. Ich primárnym účelom je zvýšiť transparentnosť prípravy návrhov a vytvoriť priestor pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR.

V prípade, že predkladateľ identifikuje vplyv materiálu na podnikateľské prostredie, v súlade s Jednotnou metodikou mu odporúčame postupovať podľa nasledujúcich krokov.

Ako sa môžete zapojiť do prebiehajúceho legislatívneho procesu?

S účinnosťou Jednotnej metodiky majú podnikatelia alebo ich zastupiteľské organizácie jedinečnú možnosť zúčastniť sa konzultácií o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s príslušným predkladateľom. Do tohto procesu sa môžu zapojiť buď samostatne, v spolupráci s nami alebo môžu požiadať o zápis do zoznamu konzultujúcich subjektov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

Okrem konzultácií k slovenskej legislatíve sa podnikatelia môžu zapojiť aj do konzultácií k návrhom, ktoré sú iniciatívou Európskej únie a ktoré už v momente, kedy je potrebné ich transponovať do slovenského právneho poriadku resp. sa stanú priamo účinné, nemožno ovplyvniť. Svoj problém alebo postreh týkajúci sa legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie v EÚ, môžete nahlásiť u partnerov siete Enterprise Europe Network. Prehľad prebiehajúcich konzultácií k pripravovanej regulácii na úrovni EÚ podľa odvetvia problematiky, nájdete na stránke Európskej komisie.

Podrobný postup vykonania testu MSP je súčasťou Metodického postupu pre analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Výsledky testu MSP tvoria prílohu k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá materiál sprevádza pri prerokovaní vládou SR i Národnou radou SR a jej výbormi.