O nás

KTO SME?

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency. Náš odbor bol vytvorený v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania, známa pod názvom Small Business Act. Centrum lepšej regulácie tvorí tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie (tzv. Business Impact Assesment), teda tím právnikov a analytikov, ktorých poslaním je prostredníctvom plnenia úloh Centra lepšej regulácie znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.

ČOMU SA VENUJEME

  • identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s dopadom na mikro, malé a stredné podniky,
  • realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy,
  • vykonávanie hodnotenia dopadov (BIA) právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na mikro, malé a stredné podniky ex-ante a ex-post prostredníctvom nástroja MSP Test,
  • vytváranie priestoru na konzultácie mikro, malým a stredným podnikom k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych predpisov, k materiálom nelegislatívnej povahy alebo k predpisom Európskej únie,
  • zabezpečovanie spätnej väzby na základe výsledkov konzultácií vo vzťahu k príslušným ústredným orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie,
  • navrhovanie opatrení na zníženie regulačnej záťaže mikro, malých a stredných podnikov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu
  • implementácia princípu "Najskôr myslieť v malom" v slovenskej regulácii, t. j. reprezentovanie záujmov a potrieb mikro, malých a stredných podnikov pri tvorbe a revízii regulácie v súlade s iniciatívou Small Business Act, 
  • hodnotenie nadmernej aproximácie právnych predpisov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky (tzv. gold-plating).
Ako sa rodí zákon a aké miesto v ňom máme my

ÚLOHY CLR

Hlavné úlohy Centra lepšej regulácie vo vzťahu k posudzovaniu novo prijímaných regulácií vyplývajú predovšetkým z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24/2015 zo dňa 14.1.2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 zo 16.9.2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016 z 24.2.2016 ako i zo zákona č. 290/2016 o podpore malého a stredného podnikania.

Čiastkové stanovisko Centra lepšej regulácie k predloženým materiálom je preklopené do stanoviska Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov v časti „vplyv na podnikateľské prostredie."

V roku 2017 predložilo Centrum lepšej regulácie Ministerstvu hospodárstva zoznam 60 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, z ktorých niektoré sa stali súčasťou 1. antibyrokratického balíčka.

Prehľad našej činnosti za jednotlivé roky si môžete pozrieť vo Výročných správach:

Výročná správa za rok 2022

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Z titulu členstva Slovak Business Agency v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva, poskytujeme prehľad činnosti Komisie za jednotlivé roky existencie:

Výročná správa Komisie za rok 2021

Výročná správa Komisie za rok 2020

Výročná správa Komisie za rok 2019

Výročná správa Komisie za rok 2018

Výročná správa Komisie za rok 2017

Výročná správa Komisie za rok 2016

Desatoro lepšej regulácie