O nás

KTO SME?

Centrum lepšej regulácie je špecializovaný analytický odbor zriadený v rámci agentúry Slovak Business Agency. Náš odbor bol vytvorený v nadväznosti na plnenie cieľov, ktoré predpokladá iniciatíva Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania, známa pod názvom Small Business Act. Centrum lepšej regulácie tvorí tím odborníkov z oblasti legislatívy a merania dopadov regulácií na podnikateľské prostredie (tzv. Business Impact Assesment), teda tím právnikov a analytikov, ktorých poslaním je prostredníctvom plnenia úloh Centra lepšej regulácie znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.

ČOMU SA VENUJEME

  • identifikácia opatrení legislatívnej a nelegislatívnej povahy s dopadom na mikro, malé a stredné podniky,
  • realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy,
  • vykonávanie hodnotenia dopadov (BIA) právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na mikro, malé a stredné podniky ex-ante a ex-post prostredníctvom nástroja MSP Test,
  • vytváranie priestoru na konzultácie mikro, malým a stredným podnikom k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych predpisov, k materiálom nelegislatívnej povahy alebo k predpisom Európskej únie,
  • zabezpečovanie spätnej väzby na základe výsledkov konzultácií vo vzťahu k príslušným ústredným orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie,
  • navrhovanie opatrení na zníženie regulačnej záťaže mikro, malých a stredných podnikov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu
  • implementácia princípu "Najskôr myslieť v malom" v slovenskej regulácii, t. j. reprezentovanie záujmov a potrieb mikro, malých a stredných podnikov pri tvorbe a revízii regulácie v súlade s iniciatívou Small Business Act, 
  • hodnotenie nadmernej aproximácie právnych predpisov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky (tzv. gold-plating).
Ako sa rodí zákon a aké miesto v ňom máme my

ÚLOHY CLR

Hlavné úlohy Centra lepšej regulácie vo vzťahu k posudzovaniu novo prijímaných regulácií vyplývajú predovšetkým z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 24/2015 zo dňa 14.1.2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 zo 16.9.2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016 z 24.2.2016 ako i zo zákona č. 290/2016 o podpore malého a stredného podnikania.

Čiastkové stanovisko Centra lepšej regulácie k predloženým materiálom je preklopené do stanoviska Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov v časti „vplyv na podnikateľské prostredie."

V roku 2017 predložilo Centrum lepšej regulácie Ministerstvu hospodárstva zoznam 60 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, z ktorých niektoré sa stali súčasťou 1. antibyrokratického balíčka.

Prehľad našej činnosti za jednotlivé roky si môžete pozrieť vo Výročných správach:

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

Z titulu členstva Slovak Business Agency v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva, poskytujeme prehľad činnosti Komisie za jednotlivé roky existencie:

Výročná správa Komisie za rok 2019

Výročná správa Komisie za rok 2018

Výročná správa Komisie za rok 2017

Výročná správa Komisie za rok 2016

Desatoro lepšej regulácie