Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Na čo slúži Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov?

Jednotná metodika je legislatívny materiál, ktorý reguluje proces posudzovania vplyvov novo prijímaných regulácií. Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na pripomienkové konanie. Posudzovanými vplyvmi sa pritom rozumejú vplyvy na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou.

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov

  • predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a Centrum lepšej regulácie), ktorej činnosť spočíva v metodickej podpore spracovateľov doložky a analýzy vplyvov a vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú tejto komisií zaslané na posúdenie
  • ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať posudzovaný materiál vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa tohto materiálu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.).

Ako má postupovať predkladateľ, ak identifikuje vplyv pripravovaného materiálu na podnikateľské prostredie?

Komisia posudzuje kvalitu procesu posudzovania vplyvov a obsahu vypracovania doložky a analýzy vplyvov. Za vypracovanie doložky a analýz vplyvov zodpovedá predkladateľ, okrem testu malých a stredných podnikov (ďalej len „test MSP“). O potrebe vykonania testu MSP z dôvodu predpokladu existencie vplyvov na malé a stredné podniky rozhodne ministerstvo hospodárstva na základe odporúčaní združenia na podporu MSP, t. j. Centra lepšej regulácie vrámci SBA. Konzultácie predstavujú povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie a prvú fázu vykonávania testu vplyvov na MSP. Mali by prebiehať v počiatočnom štádiu prípravy materiálu, v prípade právneho predpisu ešte pred samotným paragrafovým znením navrhovanej úpravy. V súlade s Jednotnou metodikou odporúčame predkladateľovi uplatniť nasledujúci postup, ktorý identifikuje vplyv materiálu na podnikateľské prostredie.

Ako sa môže podnikateľ zapojiť do prebiehajúceho legislatívneho procesu?

Podnikatelia alebo ich zastupiteľské organizácie majú s účinnosťou Jednotnej metodiky jedinečnú možnosť zúčastniť sa konzultácií o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy s príslušným predkladateľom.

Účelom konzultácií je zvýšenie transparentnosti prípravy návrhov a vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do ich tvorby. Konzultácie tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie. O potrebe vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR.

Podnikatelia sa do tohto procesu môžu zapojiť samostatne alebo v spolupráci so Slovak Business Agency, ktorá sa aktívne zasadzuje za záujmy MSP, okrem iného aj poskytnutím odborných analytických kapacít pri meraní vplyvov predložených materiálov na MSP.

Záujemcovia z radov podnikateľskej verejnosti tak môžu osloviť priamo agentúru Slovak Business Agency, predkladateľa posudzovaného materiálu alebo môžu požiadať o zápis do zoznamu konzultujúcich subjektov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR. Bližšie informácie o zápise do tohto zoznamu sú dostupné na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Okrem konzultácií k slovenskej legislatíve majú podnikatelia možnosť zapojiť sa aj do konzultácií k návrhom, ktoré sú iniciatívou orgánov Európskej únie a ktoré už v momente, kedy je potrebné ich transponovať do slovenského právneho poriadku resp. sa stanú priamo účinné nemožno ovplyvniť. Partneri siete Enterprise Europe Network na Slovensku sú jedným z kontaktných bodov, kde môžete nahlásiť svoj problém alebo postreh týkajúci sa predovšetkým legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie v EÚ. Možnosti takýchto konzultácií nájdete priamo na stránke Enterprise Europe Network. Prehľad prebiehajúcich konzultácií k pripravovanej regulácii na úrovni EÚ podľa odvetvia problematiky nájdete tiež na stránke Európskej komisie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 4 =