Nový zákon o ochrane spotrebiteľa: dlhší čas na odstúpenie od zmluvy aj nové zásady ukladania sankcií

Národná rada SR schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý bude predstavovať základný právny predpis v tejto oblasti a nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov. Nový zákon modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ.

Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami sú:

  • zakazuje sa marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie je, čím sa reaguje na problém dvojitej kvality tovarov,
  • predlžuje sa spotrebiteľom lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov,
  • nový zákon zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať spotrebiteľov na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je,
  • prevádzkovatelia online trhov budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa,
  • prostredníctvom novelizácie Občianskeho zákonníka sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

Najvýznamnejšie zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú:

  • vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe,
  • vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred,
  • zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – upustenie od uloženia sankcie alebo zníženie jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov,
  • zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút – sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky.

Nový zákon nahradí okrem aktuálne platného predpisu aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, rovnako aj zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Nový zákon bude účinný od 1. júla tohto roka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =