Plánuje sa zrýchliť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého cieľom je prepojiť konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zisťovacie konanie s konaním o povolení stavby. Zmeny v pripravovanej novele majú takisto zrýchliť povoľujúce procesy a procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie a odstrániť pochybenia transpozície európskych smerníc vytýkané Európskou Komisiou.

  • Pripravovaná novela zákona má za cieľ znížiť náklady pre obstarávateľov alebo navrhovateľov tým, že v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie nebudú mať povinnosť predkladať obsiahlu dokumentáciu akou je zámer, na začiatku konania. Povinnosť predkladať zámer sa nahradí tzv. „Informáciou o navrhovanej činnosti alebo jej zmeny“, ktorá bude obsahovo stručnejšia. Podrobná dokumentácia sa bude vyžadovať až po prerokovaní a určení rozsahu hodnotenia.
  • Zisťovacie konanie sa bude končiť vydaním záväzného stanoviska, v ktorom príslušný orgán určí, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Voči záväznému stanovisku sa nebude možné odvolať.
  • Zároveň sa definuje zmena, pre ktorú sa nebude vyžadovať vykonanie zisťovacieho konania. Ide o situáciu, kedy zmena navrhovanej činnosti predstavuje renováciu v rozsahu obnovy a/alebo modernizácie zariadenia, kde výsledkom nie je zmena kapacitných parametrov ani rozšírenie navrhovanej činnosti.
  • Novela zákona bude umožňovať navrhovateľovi podať žiadosť o upustenie variantného riešenia. Zároveň sa náklady na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie môžu čiastočne zvýšiť, pretože sa bude požadovať predloženie odbornej dokumentácie, a to konkrétne odborného posudku.
  • Novelou sa takisto plánuje zaviesť nový spôsob doručovania všetkých informácií všetkým účastníkom konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s výnimkou povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu, iných dotknutých orgánov a navrhovateľa. Využitie verejnej vyhlášky, namiesto v súčasnosti uplatňovaného individuálneho doručovania každému účastníkovi, má za cieľ odstrániť individuálne lehoty na doručovanie a tým obmedziť prieťahy v konaní spôsobené neskorým preberaním, resp. nepreberaním zásielok.

Ministerstvo životného prostredia SR v súvislosti so zmenami zároveň navrhuje aj zvýšenie výdavkov verejnej správy v oblasti mzdových výdavkov v rokoch 2025 až 2027. Ten bude spôsobený zvýšením počtu zamestnancov okresných úradov v sídle kraja o 8 osôb.

V súvislosti s predmetnými zmenami v zákone ministerstvo avizuje, že bude navýšená aj potreba školení pre aplikáciu novely zákona pre jednotlivé príslušné orgány.

  • Aj takéto zmeny boli súčasťou našich odporúčaní v Analýze k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú sme publikovali minulý rok.
  • V našej Analýze môžete nájsť aj mnohé iné zaujímavé odporúčania na zefektívnenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré sme podložili aj výsledkami z našej dátovej analýzy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 1 =