99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu

Od soboty, 18. júna, pribudli slovenským podnikateľom nové druhy povinností na úseku vysielania zamestnancov, prijímania prác a služieb od dodávateľov ako i voči hosťujúcim zamestnancom. Tieto sú obsahom nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa mení i Zákonník práce, zákon o nelegálnom zamestnávaní a zákon o inšpekcii práce.

Úlohou Centra lepšej regulácie SBA je realizovať hodnotenie a kvantifikáciu vplyvov nie len navrhovaných ale rovnako i už existujúcich právnych predpisov s dôrazom na malé a stredné podniky (MSP). Súčasťou tohto procesu je tiež hodnotenie efektu tzv. gold-platingu, t. j. presahu transpozície požiadaviek legislatívy EÚ do slovenského právneho poriadku nad rámec požadovaný smernicou. Napriek tomu, že navrhovateľ odôvodňuje prijatie novej regulácie povinnosťou transponovať smernicu 2014/67, väčšina obsahu balíčka nových povinností pre podnikateľov vôbec nemá pôvod v legislatíve EÚ.

CLR v súlade so svojím poslaním preto vypracovalo Analýzu nákladov a prínosov pre MSP, v ktorej dospelo k záveru, že až 99 % nákladov nových povinností pre podnikateľov je dôsledkom gold-platingu.

V čom konkrétne presah regulácie spočíva?

  • zodpovednosť odoberateľa služby na území SR za nevyplatenie mzdy hosťujúcemu zamestnancovi subdodávateľa je podľa smernice povinné ustanoviť len pre zamestnancov v oblasti stavebníctva a existuje i možnosť zbaviť sa zodpovednosti; slovenský zákon ustanovuje túto zodpovednosť absolútne na všetky prípady a neumožňuje zbaviť sa jej,
  • povinnosť domáceho zamestnávateľa písomne informovať pred vyslaním domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný smernica neustanovuje; slovenský zákon túto povinnosť zaviedol svojvoľne,
  • povinnosť domáceho zamestnávateľa uzatvoriť písomnú dohodu s domácim zamestnancom v prípade jeho vyslania smernica neustanovuje; slovenský zákon túto povinnosť zaviedol svojvoľne,
  • absolútna objektívna zodpovednosť podnikateľa pri prijatí práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie fyzickej osoby poskytovateľom služby, resp. dodávateľom prác smernica neustanovuje; slovenský zákon túto povinnosť zaviedol svojvoľne a prináša veľké množstvo byrokracie v podobe nových administratívnych úkonov, hrozbu vysokých pokút až do 200 000 € a potenciál vážneho narušenia obchodných vzťahov medzi podnikateľmi.

V súvislosti s výsledkami tejto analýzy CLR vypracovalo návrhy opatrení na zníženie regulačnej záťaže MSP. Kompletná Analýza nákladov a prínosov pre MSP je zverejnená na našej web stránke TU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =