Spustenie zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktorým sa ustanovil zálohový systém jednorazových obalov na nápoje (plastových PET fliaš a plechoviek), nadobudol účinnosť 1. 12. 2019, avšak zálohovanie bolo v praxi spustené 1. januára 2022.

Začiatok nového roka 2022 je preto pre Slovensko dôležitým krokom k zelenšej budúcnosti – začalo sa so zálohovaním a prázdne plastové fľaše, či plechovky sa po novom budú nosiť späť do obchodov.

Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Zálohu spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja, pri vrátení obalu ho dostane v plnej výške naspäť, pričom ho môže využiť na zľavu z ďalšieho nákupu, alebo si zobrať hotovosť. Zálohované fľaše a plechovky budú označené veľkým písmenom „Z“ v šípkach spolu s textom „zálohované“.

Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1
do troch litrov. Pôjde o sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, ovocné šťavy, ľadové čaje, energetické nápoje, pivo, atď. Výnimkou sú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Predajne s rozlohou väčšou ako 300 m2 sú povinné zálohovať PET fľaše a plechovky, avšak pre obchody s menšou výmerou je to iba dobrovoľné. Prevádzky majú na výber, aký typ odberu zálohovaných obalov si zvolia a aký sa im oplatí. Môžu si vybrať automatizovaný odber cez zálohomat, poloautomatizovaný alebo ručný zber, ktorý vykoná predavač/ka pri pokladni pomocou špeciálneho ručného skenera.

Z obchodov sa vrátené plastové fľaše a plechovky budú prepravovať do triediaceho centra
a odtiaľ na recykláciu. Práve táto výhoda sa radí medzi najväčšie prínosy zálohovania, keďže pri doterajšom zbere odpadov takáto efektívna recyklácia nebola možná.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na
90 % do roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU je nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje
a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku. Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR – konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.

Zdroj: www.slovenskozalohuje.sk

Novinky, ktoré priniesla novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje s účinnosťou od 20.12.2021:

• Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje sa nevzťahuje na viaceré obaly, a to tie, ktoré: sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej medzinárodnej dopravy voči cestujúcim, sú dodávané s tovarom oslobodeným od DPH alebo od spotrebnej dane a určeným na predaj v tzv. bezcolnej zóne, sú prepustené
do colného režimu vývoz a prepravené z colného územia EÚ, sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok.

• Distribútorom na dobrovoľnom odbernom mieste sa dáva možnosť eliminovať výplatu hotovosti za odovzdané obaly tým, že sa môžu rozhodnúť za prijaté zálohované obaly nevydať spotrebiteľom hodnotu zálohy v hotovosti, ale napr. vo forme kupónu na nákup tovaru (nákupnú poukážku), resp. priamym odpočítaním hodnoty zálohy
zo zrealizovaného nákupu.

• Na niektoré prevádzky sa nebude vzťahovať povinnosť súhlasu a ani registrácie, t. j. distribútor obalov nie je držiteľom odpadov a plní výlučne povinnosti podľa § 5 zákona
o zálohovaní, pričom ide o tieto prevádzky: prevádzky, ktoré vykonávajú distribúciu potravín a nápojov ako doplnkový tovar (napr. drogérie, hobby markety) a prevádzky, ktorých hlavnou obchodnou činnosťou nie je predaj balených potravín alebo nápojov (napr. reštaurácie, hotely, čerpacie stanice).

• Výrobca obalov, ktorý nemá uhradené záväzky zo zmluvy o plnení povinností v zmysle zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, nesmie uvádzať nápoje
v zálohovaných jednorazových obaloch na trh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − 8 =