Podnikanie športových odborníkov

Radi by ste sa živili ako osobný tréner, či inštruktor skupinových cvičení? Za posledné dva roky nastali v zákone o športe viaceré významné zmeny. Ako ovplyvnili a do budúcna ovplyvnia podnikanie trénerov a inštruktorov skupinových cvičení – po novom tzv. športových odborníkov? V spolupráci s národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia sme si pre vás pripravili prehľadnú príručku o podnikaní športových odborníkov, ktorej celé znenie nájdete na ich webstránke.

1. Kto patrí medzi športových odborníkov?

Relatívne nový pojem, ktorý posledné dva roky zastrešuje povolania, kedysi patriace pod živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, konkrétne vymedzený § 6 zákona o športe nasledovne:

 • tréner a inštruktor športu
 • fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu alebo určenej predpismi športového zväzu
 • fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
 • kontrolór alebo funkcionár športovej organizácie
 • dopingový komisár

Ak ste sa v niektorej z týchto profesií našli, § 6 ods. 3 zákona o športe upravuje niekoľko možností, akou formou ich vykonávať:

 • ako podnikanie
 • na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka
 • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu
 • ako dobrovoľník (na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, pričom náhrada za stratu času dobrovoľníka do max. výšky minimálne hodinovej mzdy nie je mzdou, ale je ostatným príjmom, ktorý je oslobodený od dane z príjmov v úhrnnej výške 500 EUR za celé zdaňovacie obdobie t. j. rok)
 • bez zmluvy (t. j. bez nároku na akúkoľvek odmenu)

Právny rámec podnikania športových odborníkov

Inštitucionálny rámec podnikania športových odborníkov

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie

Ak spĺňate definíciu športového odborníka, k tomu, aby ste mohli začať podnikať, je nevyhnutné získať oprávnenie, čomu predchádza vyplnenie:

 1. žiadosti o zápis do zoznamu športových odborníkov vo forme elektronického formulára a predloženie ďalších dokladov (osvedčenie o odbornej spôsobilosti – napr. fotokópia diplomu + čestné prehlásenie o bezúhonnosti). Podrobný postup vyplnenia elektronického formulára uvádza webová stránka ministerstva, pričom posledným krokom je zaslanie vytlačenej žiadosti poštou na príslušnú adresu ministerstva. V okamihu zápisu dostane tréner/inštruktor e-mail o tom, že bol zapísaný a tento e-mail plní funkciu potrebného Potvrdenia o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb. Oznámeným dňom zápisu vzniká oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka, avšak zatiaľ nie ako podnikanie.
 2. žiadosti o zápis oprávnenia na podnikanie – tzv. oznámenie údajov podľa § 6 ods. 4 zákona o športe. Žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta alebo zaslať na príslušnú adresu ministerstva (podľa informácií na webovom sídle ministerstva je postup cez jednotné kontaktné miesto časovo menej náročný) Podrobný postup vyplnenia Excel tlačiva uvádza webové sídlo ministerstva.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

Povinnosti podnikajúceho športového odborníka voči daňovému úradu a poisťovniam

Pozastavenie a ukončenie podnikania športového odborníka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 14 =