Test MSP – vplyvy korona krízy a prijatých vládnych opatrení na mikro, malé a stredné podniky

Kríza spojená so šírením koronavírusu má zásadný vplyv nielen na fungovanie a udržanie zdravotného systému, náš každodenný život, ale nepochybne aj na ekonomiku celej krajiny. Mnoho podnikateľov v súčasnej dobe stráca svoje príjmy, čím sú v nadväznosti na to ohrozené aj pracovné miesta a zamestnanosť na Slovensku. Závažnosť situácie podčiarkuje fakt, že na vznik krízy zapríčinený vis maior (vyššou mocou) a najmä na jej rozsah neboli mnohí, nevynímajúc podnikateľov, pripravení.

Podľa analýz vykonaných spoločnosťou FinStat na Slovensku pôsobí až 15 660 firiem priamo ohrozených ekonomickým dopadom korona krízy, pričom tieto spoločnosti tvoria ročne 8,7 mld. eur tržieb. K uvedenému číslu firiem z najviac ohrozených sektorov však treba pripočítať ešte 41 553 živnostníkov, ktorí sú dotknutí opatreniami zavedenými v boji s
koronavírusom.

V nadväznosti na túto situáciu podrobilo Centrum lepšej regulácie testovaniu vplyvov na MSP reguláciu v podobe obmedzení v podnikaní prijatých na celoštátnej úrovni so
zámerom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj reguláciu v podobe vládou
prijatých opatrení na zmiernenie následkov na MSP. Výsledky Testu MSP budú
predložené jednému z našich zriaďovateľov - Ministerstvu hospodárstva SR, aby
ich vzal na vedomie ako garant lepšej regulácie a podpory podnikania na Slovensku.

Čo nájdete v našom Teste MSP?

  • popis platného právneho stavu, z ktorého sa dozviete, aké reštriktívne opatrenia boli prijaté a kedy a za akých podmienok sa postupne začali otvárať jednotlivé prevádzky
  • regulačné opatrenia na zmiernenie vplyvov korona krízy, ktoré prijala vláda SR s cieľom znížiť negatívne dopady krízovej situácie na podnikateľov
  • výsledky prieskumu podnikateľského prostredia, ktorý poukázal na významný pokles tržieb a zložitosť prijatých podporných opatrení
  • medzinárodné porovnanie a best practices, ktorými chceme poukázať na štáty, ktoré slúžia ako vzor v boji proti korona kríze
  • návrhy alternatívnych riešení, ktoré by mohli zefektívniť pomoc adresovanú podnikateľom.

Vplyvy korona krízy a prijatých vládnych opatrení vo vyššie uvedenom členení nájdete v našom Teste MSP TU.

Celú verziu nášho Testu MSP, ktorý sa venuje dopadom korona krízy na podnikanie MSP a vládou prijatých opatrení na ich zmiernenie, nájdete TU.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 12 =