Chystá sa nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie
dňa 26. januára 2022 návrh zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poskytuje oproti doterajšiemu stavu ucelenejšiu a prehľadnejšiu právnu úpravu zohľadňujúcu dynamický vývoj v oblasti práva ochrany spotrebiteľa.

Návrh zákona má za cieľ zjednotiť a modernizovať právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa a transponovať európske smernice, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Návrh zákona zjednocuje terminológiu v súlade s legislatívou EÚ a prináša novú úpravu aktualizujúcu informačné požiadavky pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou, nové informačné povinnosti prevádzkovateľov online trhov, stanovenie podmienok kompatibility a interoperability digitálneho obsahu alebo digitálnej služby či zavedenie novej regulácie označovania cien pri znižovaní ceny.

Mnohé povinnosti sa však vypúšťajú, a to najmä povinnosti, ktoré nemajú základ v práve EÚ, čím sa majú posilňovať princípy jednotného trhu EÚ. Upúšťa sa napríklad od povinnosti vypracovať odborné posúdenia pri reklamáciách výrobkov, poskytovať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie, ohlasovať zrušenie prevádzkarne obci či ustanovení o zákaze ukladať spotrebiteľom povinnosti bez právneho dôvodu a zákaze odmietnuť predať vystavený výrobok alebo poskytnúť službu, ktorú má obchodník v prevádzkových možnostiach.
Do návrhu zákona sa inkorporuje aj právna úprava alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je taktiež zabezpečiť riadnu aplikáciu nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a vytvoriť predpoklady pre efektívny výkon dohľadu účinný aj v digitálnom prostredí, čo by nebolo možné dosiahnuť bez jednoznačného a prehľadného vymedzenia pôsobnosti orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa, odstránenia kompetenčných konfliktov a vyjasnenia niektorých otázok správneho trestania za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Roztrieštenosť právnej úpravy ochrany spotrebiteľa a počet orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad dodržiavaním práv spotrebiteľov s rozdielnym právnym základom a postavením sú hlavnými dôvodmi pre zjednotenie výkonu dohľadu vo všetkých oblastiach ochrany spotrebiteľa.

Návrhom zákona sa súčasne posilňuje preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu smerom k dohliadaným osobám, keď sa zavádzajú nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, ak obchodník prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené. Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby sa pri ukladaní pokuty zohľadňoval obrat obchodníka, a ukladané sankcie tak mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom predovšetkým na malé a stredné podniky.

Návrh zákona má nahradiť aktuálny zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a má dôjsť k zmene aj ďalších súvisiacich zákonov ako je : Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu. Zruší sa tiež vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách v znení neskorších predpisov.

Dátum nadobudnutia účinnosti sa s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu ustanovuje na 28. mája 2022 v súlade s nadobudnutím účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + twenty =