Pripravuje sa ex post hodnotenie právnych predpisov

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo dňa 21.1.2022 na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi, pokiaľ ide o dosiahnutie žiadúcich spoločenských hodnôt a odstránenie existujúcich problémov. V čase ich prijatia sú však k dispozícii len obmedzené informácie ohľadom ich budúceho reálneho pôsobenia, založené na odhadoch.

Preto by mali byť právne predpisy po určitom čase ich pôsobenia v prostredí podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu, ktorého cieľom je posúdiť, či regulácie vyplývajúce z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a tiež skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal.

Na rozdiel od mnohých iných krajín EÚ či OECD, v doterajšom systéme lepšej regulácie v SR systematické ex post hodnotenie absentuje, v dôsledku čoho OECD radí SR na jedno z posledných miest v rámci indikátorov iREG. V súlade s odporúčaniami OECD a na základe dobrých príkladov z iných krajín EÚ sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zaviesť ex post hodnotenie, pričom záväzným termínom pre zavedenie ex post hodnotenia legislatívnych materiálov je 31. 3. 2022, kedy musí byť táto zmena zároveň aj účinná. Potreba zaviesť ex post hodnotenie existujúcich regulácií bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie – RIA 2020.

Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie/ustanovenia právnych predpisov zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušenia tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov. Zavedenie ex post hodnotenia je nevyhnutné i z dôvodu poskytnutia spätnej väzby pre ex ante posudzovanie vplyvov, čo zabezpečuje funkčnosť oboch (ex ante aj ex post) zložiek regulačného cyklu a významným spôsobom pozitívne vplýva na kvalitu legislatívnej tvorby.

Cieľom predloženého materiálu je zaviesť ex post hodnotenie vybraných regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí v SR. V predkladanom materiáli je toto ex post hodnotenie zapracované ako bod č. 10 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Zavádzajú sa dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové ex post hodnotenie a systematické ex post hodnotenie vybraných regulácií. Hĺbkové ex post hodnotenie vybraných regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí bude vykonávať MH SR v súčinnosti s príslušným orgánom verejnej moci, v ktorého pôsobnosti je hodnotená právna úprava. Na vykonanie systematického ex post hodnotenia orgánom verejnej moci, v ktorého pôsobnosti je tento právnych predpis, sa v predkladanom materiáli zavádzajú nové prílohy č. 9a a 9b.

Ďalšími cieľmi predkladaného materiálu je zaviesť inštitút ochrany pred neopodstatneným goldplatingom s účinnosťou od 1.1.2023 (prostredníctvom novo zavádzanej prílohy č. 3c) a zaviesť ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov s účinnosťou od 31.3.2023, ktoré bude príslušný orgán verejnej moci vykonávať „pro domo“.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 10 =