Podpora podnikateľov v umeleckej oblasti v čase korona krízy

V dnešnom článku nájdete zhrnuté jednotlivé opatrenia určené pre podnikateľov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (usporiadatelia verejných kultúrnych podujatí a ich účastníci, umelci, vysielatelia rozhlasových programových služieb, tvorcovia filmov a pod.), ktorí v dôsledku krízovej situácie (KS) prišli o časť svojich príjmov.

Prijaté podporné opatrenia pre podnikateľov v kultúrnom a kreatívnom priemysle:

Úprava podmienok realizácie verejných kultúrnych podujatí počas KS (10. marec – 31. december 2020)

Cieľom je zabezpečiť, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa:

 • usporiadateľ sa nedostane voči zmluvným partnerom do omeškania a nebude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu z dôvodu neuskutočnenia podujatia, ak by nárok na ňu vznikol vzhľadom na KS
 • usporiadateľovi sa umožňuje odstúpiť od zmluvy, ak sa strany nedohodli inak, pričom uhradená odmena sa považuje sa bezdôvodné obohatenie, ak sa strany nedohodli inak (okrem nároku za plnenia, ktoré už boli poskytnuté)

a zároveň ponúkla vhodné alternatívne riešenia pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť:

 • možnosť poskytnúť návštevníkom poukážku v hodnote zakúpeného lístka na iné podujatie podľa výberu s platnosťou najmenej do konca roka 2021, prípadne predĺžiť platnosť vstupenky (čím sa súčasne zabráni príp. krachu usporiadateľov), ak sa podujatie uskutoční najneskôr do konca roka 2021 a účastník s náhradným termínom súhlasí
 • ak účastník nesúhlasí s poukážkou či predĺžením platnosti vstupenky alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia, usporiadateľ je povinný vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Odpustenie odvodu do umeleckých fondov

 • do konca roka 2020 sa odpúšťa povinný príspevok do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia) zrážaný umelcom z ich príjmu, a to vo výške 2 % hrubého autorského príjmu
 • na druhej strane sa však o túto sumu zníži podporný fond pre umelcov, preto sa súčasne ponecháva možnosť príjemcu odmeny na jeho dobrovoľné odvedenie fondom do konca marca 2021 (do tohto času sa bude považovať príspevok za daňovo odpočítateľný náklad).

Viacero programových služieb jedného rozhlasového vysielateľa

V súvislosti s dopadom KS na súkromných rozhlasových vysielateľov sa úpravou zákona umožní príprava rádií na nutnú konsolidáciu trhu a efektívne využívanie frekvenčného spektra na rozhlasové vysielanie, tým že sa:

 • umožní, aby jeden vysielateľ mal viacero programových služieb, čo doteraz nebolo možné
 • novela sa plánovala v roku 2021, ale s cieľom stabilizovať trh rozhlasového vysielania sa k nej pristúpilo teraz, čo umožní rozvoj služieb už na jeseň roku 2020.

Obmedzenie možností RTVS využívať uvoľnené frekvencie od súkromných vysielateľov

Keďže súkromné rádia v súčasnej situácii nie sú schopné súťažiť o voľné frekvencie (čím môžu prísť o vysielací priestor do budúcna a reklamný priestor) a aby sa zabezpečila podstata duálneho systému (pluralita informačných zdrojov) sa za účelom stabilizácie trhu súkromného vysielania:

 • obmedzuje možnosť RTVS využívať voľné frekvencie z okruhu frekvencií súkromných vysielateľov na prípady, keď o ne dlhodobo nie je záujem medzi ostatnými vysielateľmi
 • zároveň sa obmedzuje využívanie týchto frekvencií aj časovo tak, aby sa nedostali do užívania RTVS natrvalo.

Vypustenie počtu licencií na vysielanie rozhlasových programových služieb podľa zákona o digitálnom vysielaní

Zjednodušenie administratívnych procesov vo fondoch (AF, FPU, FPKNM) v reakcii na KS

 • hlasovanie per rollam
 • predkladanie zákonom vyžadovaných dokumentov iba raz, opakovane len v prípade zmeny skutočnosti v ňom uvedených
 • predĺženie lehôt v prospech žiadateľa (návrh zmluvy možno prijať až do 60 dní)
 • splnenie viacerých podmienok overí fond namiesto žiadateľa
 • doručovanie viacerých potvrdení sa upraví v zmysle zákona proti byrokracii.

Prerušenie lehoty na platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu

Na základe písomného oznámenia žiadateľa, keďže je pozastavená produkcia filmov zaradených do mechanizmu podpory poskytovanej AF. Viacerí producenti boli nútení odložiť hlavnú časť realizácie filmových projektov, ktorým AF vydal osvedčenie o registrácii filmového projektu, pričom lehota platnosti osvedčenia im plynie ďalej. Následkom tohto môže byť, že na filmový projekt, ktorému uplynie platnosť osvedčenia o registrácii filmového projektu, nebude môcť žiadateľ podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho priemyslu. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje:

 • prerušiť plynutie lehoty platnosti osvedčenia o registrácii filmového projektu na dobu, ktorú si žiadateľ určí, najviac však na 18 mesiacov na základe písomného oznámenia žiadateľa
 • začatie plynutia doby prerušenia sa bude počítať odo dňa doručenia písomného oznámenia.

Informácie o jednotlivých finančných príspevkoch v rámci opatrení pre MSP na zmiernenie korona krízy, nájdete v našom informačnom materiáli.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 1 =