Novela zákona o energetike od 8.12.2022

  • Prijatou novelou sa zavádza 90 % odvod z nadmerných príjmov pre dodávateľov energií a výrobcov energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu. Nadmerným príjmom sa rozumie príjem presahujúci stanovený strop, ktorý určí vláda nariadením, a to v rozpätí od 50 €do 250 € za MWh podľa typu zdroja energie.

Predmetom odvodu zároveň nebude ani energia vyrobená v prečerpávacích vodných elektrárňach, z biometánu a z obnoviteľných zdrojov výrobcami, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom, zároveň si uplatňujú podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a zároveň si uplatňujú právo výrobcu elektriny na prevzatie zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny pre toto zariadenie, a ani nadmerný príjem za redispečing či náhrady za neodobratú elektrinu.

Odvod sa má vzťahovať na obdobie od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2024.

Novela zákona zároveň umožňuje vláde SR poskytnúť dotácie pre podnikateľov v tepelnej energetike na pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určí vláda nariadením.
  • NR SR prijala v rámci novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach inštitút krízovej regulácie, ktorý umožňuje vláde vykonať reguláciu činnosti, tovaru alebo ceny v sieťových odvetviach, ak dôjde k mimoriadnej situácii na trhu s tovarom a s ním súvisiacimi regulovanými činnosťami, ohrozeniu odberateľov vplyvom neúmerného nárastu cien tovarov alebo hrozia štátu značné hospodárske škody.
    Pri krízovej regulácii sa cenové rozhodnutia vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví neuplatňujú. Vláda určí ceny a podmienky ich uplatnenia svojim nariadením, pričom môže určiť ceny za zákonom regulovanú činnosť alebo individuálne ceny pre regulovaný subjekt.
    Vláda môže krízovú reguláciu vykonať len na návrh Ministerstva hospodárstva a najdlhšie na jeden rok. Ak dôvody, pre ktoré došlo k vykonaniu krízovej regulácie pretrvávajú, vláda môže krízovú reguláciu predĺžiť na nevyhnutne potrebný čas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + 5 =