Minimálna mzda od 1.1.2019

Už tento mesiac sa stretnú zástupcovia Ministerstva práce SR, odborárov aj zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá bude platiť od 1.1.2019. Ministerstvo práce pritom navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur, teda zo súčasných 480 eur na 520 eur. Výška minimálnej mzdy sa mení každý rok podľa nariadenia vlády vždy k začiatku nasledujúceho roka, pričom sa určuje nielen výška mesačnej minimálnej mzdy, ale aj hodinová minimálna mzda. V čase písania nášho článku ešte definitívna výška minimálnej mzdy na rok 2019 nie je známa, v spolupráci s Ministerstvom práce SR sme však pri vypracovaní nášho Testu MSP pracovali s jej pravdepodobnou výškou v sume 520 eur. Ak túto sumu porovnáme s minimálnou mzdou za tento rok, môžeme hovoriť o 8,33 % zvýšení.

Ako sa určuje každoročná výška minimálnej mzdy?

Ak sa pozrieme bližšie na spôsob jej určenia, v § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nájdeme tento výpočet:

Platnú mesačnú minimálnu mzdu nájdeme v nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018. Index medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejneného Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy, nájdeme na stránke Štatistického úradu. Podľa údajov Štatistického úradu SR medziročný index rastu nominálnej mzdy za rok 2017 predstavoval 104,6 %. Ak by sme teda brali do úvahy len § 8 ods. 2 zákona o minimálnej mzde, bola by výška mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške 502,08 eur.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o minimálnej mzde však o konečnej sume minimálnej mzdy rozhoduje vláda Slovenskej republiky s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6 zákona o minimálnej mzde, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce. O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra 2018.

Stupne náročnosti práce a ich vplyv na výšku minimálnej mzdy

Zákonník práce v § 120 zákona č. 311/2001 Z. z. v z. n. p. ustanovuje, že zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Zákonník práce pritom definuje 6 stupňov náročnosti práce.

Povinnosťou každého zamestnávateľa je priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce na základe prílohy č. 1 Zákonníka práce. Každý zamestnanec musí byť priradený k správnemu stupňu náročnosti práce, aby nedostával nižšiu minimálnu mzdu, ako dovoľuje zákon.

Príslušný koeficient priradený k jednotlivým stupňom náročnosti práce nájdeme v § 120 ods. 4 Zákonníka práce. V prípade 1. stupňa náročnosti práce je suma minimálneho mzdového nároku rovná sume ustanovenej minimálnej mzdy, nakoľko suma minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce sa násobí koeficientom 1,0. V našom prípade by teda minimálna mzda prislúchajúca k 1. stupňu náročnosti práce, v ktorých je zaradené napr. povolanie upratovačka, bola vo výške 520 eur (520 x 1,0).

Minimálne mzdové nároky podľa stupňov náročnosti práce sa nevzťahujú na zamestnancov pracujúcich na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda na tzv. dohodárov. Na túto skupinu zamestnancov sa vzťahuje iba základná minimálna mzda.

Spolupráca Ministerstva práce SR s Centrom lepšej regulácie

Po prvýkrát od účinnosti Jednotnej metodiky nepožiadalo Ministerstvo práce o udelenie výnimky podľa bodu 2.6 Jednotnej metodiky, pričom predchádzajúce 2 roky túto možnosť využilo s odôvodnením, že v prípade potreby bude zvažovať možnosť využiť pri procese tvorby návrhu nariadenia vlády inštitút skráteného legislatívneho konania. Centrum lepšej regulácie vysoko oceňuje prístup zástupcov Ministerstva práce, ich ochotu sprostredkovať za účelom testovania vplyvov zvýšenia minimálnej mzdy na MSP relevantné dáta a otvorenosť spolupracovať pri ich následnej aktualizácii, ak sa navrhovaná výška minimálnej mzdy v priebehu ďalšej fázy legislatívneho procesu zmení.

Nakoľko testovanie vplyvov na MSP sme uskutočnili ešte pred finálnymi rokovaniami tripartity a konečným rozhodnutím o výške minimálnej mzdy, ktoré je v právomoci vlády SR, vypracovanie nášho Testu MSP je v súlade s predbežnými informáciami o novej výške minimálnej mzdy a k nej prislúchajúcim dátam poskytnutými Ministerstvom práce. Schválená výška minimálnej mzdy na rok 2019 sa teda od sumy 520 eur môže ešte výrazne líšiť.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − two =