Bol prijatý nový zákon o publikáciách

Národná rada SR prijala nový zákon o vydavateľoch publikácii a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) s účinnosťou od 1. augusta 2022.

Cieľom nového zákona o publikáciách je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov.

Zákon upravuje systém evidovania periodických publikácií, ktorého súčasťou majú byť s ohľadom na novú definíciu periodickej publikácie aj elektronické periodické publikácie a spravodajské webové portály. „Práve tie sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií, preto ich zaradenie do evidencie je logickým vyústením digitálneho progresu,“ vysvetlilo Ministerstvo kultúry SR.

Zavádza sa taktiež nová povinnosť vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. V prípade ak táto povinnosť nebude splnená, Ministerstvo kultúry SR vykoná ich výmaz zo zoznamu periodickej tlače z vlastného podnetu.

Ďalej sa upravujú aj povinnosti vydavateľov periodických publikácií, tlačových agentúr a prevádzkovateľov webových portálov najmä tým, že sa zavádza povinnosť odlíšiteľnosti inzercie, ktorá musí byť ľahko odlíšiteľná od redakčného obsahu a vydavateľ ani tlačová agentúra nemajú niesť zodpovednosť za pravdivosť informácii zverejnenej v inzercii, inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy.

Vydavatelia periodickej publikácie vrátane spravodajských webov budú mať povinnosť zverejniť zoznam investorov alebo darcov, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi periodickej tlače alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu presiahlo v kalendárnom roku viac ako 2 000 €.

Nový zákon nahrádza inštitúty právo na odpoveď a právo na opravu a to právom na vyjadrenie, ktoré sa bude po novom týkať aj spravodajských webových portálov, ktoré sú zaradené k periodickým publikáciám. Predmetom práva na vyjadrenie je nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky. Žiadosť o uverejnenie vyjadrenia sa musí doručiť do 30 dní od uverejnenia skutkového tvrdenia.

Významné je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť Ministerstvo kultúry SR s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a tovaroch v oblasti médií a audiovízie. Tento register bude obsahovať napríklad údaje o vydavateľoch periodických publikácii, o prevádzkovateľoch webových portálov, o prevádzkovateľoch retransmisie či o distributéroch audiovizuálnych diel.

Dohľad nad dodržiavaním povinností bude vykonávať Ministerstvo kultúry SR ako jeden z depozitárov, a to v spolupráci s ostatnými depozitármi (napr. Slovenskou národnou knižnicou). Zároveň je ministerstvo oprávnené rozhodovať o uložení pokút v prípade zistenia porušenia zákonných povinností.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =