Prevádzka ubytovacieho zariadenia

Po tom, ako ste si dali do finálnej podoby svoju predstavu, resp. podnikateľský plán, našli ste si miesto, kde budete podnikať a rozhodli sa pre názov svojho podnikania, je potrebné sa zoznámiť s príslušnou legislatívou a povinnosťami, ktoré vás ako prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia neminú. Na čo nezabudnúť, aké sú vaše povinnosti a aké sú rozdiely v oblasti poskytovania ubytovania, sa dozviete v príručke, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia.

Ubytovacie zariadenie a predpoklady na jeho prevádzkovanie

Založenie živnosti

Základným predpisom upravujúcim prevádzkovanie akýchkoľvek živností je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). Podľa tohto zákona všeobecne rozlišujeme tri druhy živností, pričom v prípade prevádzkovania ubytovacích zariadení nás zaujímajú najmä dve z nich – viazané a voľné živnosti.

Čo sa týka voľných živností, ide o prípady, ak sa rozhodnete podnikať v oblasti ubytovacích služieb bez poskytovania pohostinských činností, resp. v oblasti ubytovacích služieb s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

Viazanou živnosťou sú len dve kategórie ubytovacích zariadení, a to:

  1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, a
  2. ubytovacie služby v chatovej osade triedy 3, resp. v kempingoch triedy 3 a 4.

Postup pri vybavovaní živnosti

Povinnosti prevádzkovateľa

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby ubytovacie zariadenie spĺňalo požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom. Tým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorá obsahuje konkrétne požiadavky na vybavenie izieb, osvetlenie, upratovanie ubytovacích zariadení a ďalšie náležitosti, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

Dane a odvody pri prevádzke ubytovacieho zariadenia

Používanie pokladnice e-kasa klient

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) podnikateľ, ktorý za predaj tovaru alebo za poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 tohto zákona prijíma tržbu v hotovosti, je povinný na evidenciu týchto tržieb používať pokladnicu e-kasa klient. Hotelové ubytovanie, turistické ubytovanie, podobné ubytovanie a iné krátkodobé ubytovanie, ale aj reštauračné činnosti a služby pohostinstiev sú služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., a preto ste ako prevádzkovateľ pri prijatí tržby za poskytnutie uvedených služieb povinný použiť pokladnicu e-kasa klient. Podmienky a výnimky používania e-kasy vám odporúčame naštudovať si podrobne v uvedenom zákone.

Prenájom nehnuteľnosti vs. podnikanie v nadväznosti na trendy v oblasti ubytovania

Ukončenie živnosti

Ak sa chystáte živnosť ukončiť, máte rovnako, ako pri jej založení, dve možnosti. Môžete tak urobiť osobne na JKM v rámci okresného úradu, kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách), resp. elektronicky cez formulár Oznámenie o ukončení podnikania, ktorý nájdete v Lokátore služieb pod JKM-Službami živnostenského registra v rámci okresného úradu, kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla. Živnostenské oprávnenie podľa § 57 ods. 1 písm. g) živnostenského zákona následne zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania, resp. podľa ods. 3 uvedeného ustanovenia platí, že ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + twelve =