Ekonomické opatrenia v čase korona krízy – porovnanie krajín V4

V dnešnom článku sme si pre porovnanie ekonomických opatrení prijímaných ako prostriedok na záchranu podnikov v dôsledku korona krízy vybrali krajiny Vyšehradskej štvorky (V4). Ide o krajiny, ktoré sú nám (aj) po ekonomickej stránke najbližšie, a preto nás zaujímal spôsob ako práve Česká republika, Poľsko a Maďarsko v súčasnej situácii pomáhajú podnikateľskému prostrediu s osobitným zreteľom na mikro, malé a stredné podniky. Je Slovensko v prijímaní ekonomických opatrení pokrokovejšie alebo by sme sa mali inšpirovať našimi susedmi?

Česká republika

V oblasti daní a odvodov zaviedla Česká republika viacero úľav pre podnikateľské prostredie:

 • odklad alebo úhrada dane v splátkach, v prípade odkladu sa odpúšťa správny poplatok za podanú žiadosť
 • odpustenie sankcií v prípade oneskoreného podania daňového priznania
 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pre daň z príjmov PO a FO najneskôr do 1.7.2020
 • polročné odloženie platby časti sociálneho poistenia, konkrétne minimálnej mesačnej zálohy vo výške 93 eur, odvody doplatia pri ročnom zúčtovaní (týka sa všetkých drobných podnikateľov)
 • odpustenie záloh na zdravotné poistenie do výšky minimálnej zálohy 86 eur po dobu pol roka, kedy nemusia hradiť zálohy na zdravotné poistenie, ak platia vyššie poistné, to po pol roku budú musieť doplatiť (týka sa všetkých drobných podnikateľov)

Opatrenia pre SZČO

 • poskytnutie finančného príspevku od štátu vo výške 25 000 Kč mesačne (cca 920 eur) na kompenzáciu problémov spojených s krízou (tzv. kompenzačný bonus) pre SZČO; príspevok však dostanú len tí, ktorí majú príjmy iba z podnikania (nie aj tí, ktorí podnikajú v súbehu so zamestnaním), a to po dobu trvania obmedzení podnikania (zatiaľ do 30.4.)
 • vyplatenie ošetrovného vo výške 424 Kč (cca 15,6 eur), pričom tieto financie dostanú SZČO spätne od uzatvorenia škôl. Toto opatrenie je určené pre rodičov detí od 6 do 13 rokov, ktorí s nimi museli zostať doma až do doby, než školy opäť otvoria.

V oblasti podpory zamestnanosti preplatí štát podnikateľom mzdové náklady cez tzv. program Antivirus, na základe ktorého môžu požadovať kompenzáciu mzdových nákladov od štátu, konkrétne v týchto prípadoch:

 • povinné uzavretie prevádzok - týmto podnikateľom štát preplatí 80 % mzdových nákladov, ak bol podnikateľ nútený zavrieť svoju prevádzku a pre prekážku na strane zamestnávateľa bol povinný svojim zamestnancom preplatiť 100 % náhrady mzdy
 • poskytnutie mzdy zamestnancom v povinnej karanténe – takýmto podnikateľom bude preplatených 100 % vynaložených mzdových nákladov (ide o 60 % DVZ, ktoré by v rámci pracovnej neschopnosti zamestnanca preplatil podľa českých právnych predpisov zamestnávateľ)
 • rozšírenie kurzarbeitu – pokiaľ podnikateľ nemôže prideľovať prácu, pretože minimálne 30 % zamestnancov je v karanténe alebo na ošetrovnom, štát uhradí
  100 % ich priemerného zárobku
  , pri obmedzení výroby a skrátení pracovného času zamestnanca, dostane pracovník aspoň 80 % svojho príjmu, štát z toho uhradí 50 %.

Okrem vyššie uvedených opatrení sa vláda ČR zamerala aj na poskytovanie priamej a nepriamej finančnej podpory:

 • bezúročné úvery a bankové záruky cez program COVID I a COVID II, nárok na ne majú MSP, ak u nich došlo k oneskoreniu plnenia, pozastaveniu plnenia alebo zrušenia plnenia obchodných zmlúv z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Prípadne majú MSP pomôcť nadobudnúť prostriedky na ďalšie fungovanie (obstaranie drobného hmotného/nehmotného majetku, obstaranie a financovanie zásob, ďalšie prevádzkové výdavky). Spoločnostiam starším ako 3 roky majú vykryť aj mzdy alebo pohľadávky. Program COVID okrem iného počíta s ročným odkladom splátok a splatnosťou dva roky

Dôležitým faktorom v súčasných podmienkach koronakrízy je aj dostatočná informatizácia podnikateľov. Tá je zabezpečená prostredníctvom poskytovania informácií zo strany Czechtrade, ktoré malo doposiaľ viaceré informácie či služby spoplatnené, no zmenilo sa na celoplošné poskytovanie informácií zdarma.

Pre podnikateľov sú však podstatné nielen opatrenia, ktoré im pomôžu prekonať dôsledky koronakrízy, ale aj včasné otváranie ekonomiky. Česká republika schválila harmonogram uvoľnenia podnikateľských a ďalších činností, v ktorom nájdu podnikatelia informácie o postupnom otváraní prevádzok začínajúc 20. aprílom s plánom avizovaným zatiaľ do
8. júna. Postupne tak dochádza k otváraniu prevádzok, kultúrnych, spoločenských či športových zariadení.

Poľsko

V oblasti daní a odvodov zaviedlo Poľsko nasledovné úľavy pre podnikateľské prostredie:

 • možnosť využitia daňových úľav a možnosť podať žiadosť o odklad, rozloženie na splátky alebo ich zrušenie
 • predĺženie termínu na podanie ročného daňového priznania pre daň z príjmu PO a FO do konca mája
 • odklad povinnosti zaplatiť preddavky na daň z príjmov za marec a apríl z titulu výplat v pracovnoprávnych vzťahoch do júna
 • možnosť využitia oslobodenia od príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie po dobu 3 mesiacov (od 1.3. do 31.5.) pre SZČO alebo firmu zamestnávajúcu max. 9 ľudí
 • možnosť obce rozhodnúť o oslobodení firiem, ktorých likvidita sa zhoršila v dôsledku pandémie, od dane z nehnuteľnosti a predĺžiť splatnosť dane za apríl a jún do konca septembra
 • neuplatnenie reštrikcií voči dlžníkovi, ak je v dôsledku nezaplatenej pohľadávky nútený navýšiť si základ dane alebo znížiť stratu, vďaka tomu naňho nebude kladené vyššie finančné zaťaženie, pričom veriteľ súčasne nebude na svojich právach nijako obmedzený
 • možnosť pre daňových poplatníkov, ktorí v roku 2020 zvolili zjednodušené preddavky na daň z príjmov, upustiť od tejto formy platenia dane, výška preddavkov sa vypočíta na základe súčasných predpisov
 • možnosť pre firmy odpočítať si dary zo základu dane
 • možnosť využiť právo na odpočet straty vzniknutej v roku 2020, podmienkou je min. 50 % strata v príjmoch v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, tento odpočet je jednorazový a najviac do 5 mil. PLN (cca 1 104 435 eur)
 • pozastavenie daňových auditov a kontrol na žiadosť platcu po dobu trvania pandémie

V oblasti podpory zamestnanosti pomôže štát podnikateľom nasledujúcimi opatreniami:

 • možnosť firmy požiadať o dofinancovanie mzdy zamestnanca (plat zamestnanca je spolufinancovaný zo štátneho fondu vo výške 1300 PLN (cca 287 eur) na zamestnanca - 50 % minimálnej mzdy, príspevok sa vzťahuje len na prípady, kedy mzda zamestnanca bola v predchádzajúcom mesiaci nižšia ako 300 % priemerného platu v predchádzajúcom kvartáli
 • zavedenie väčšej flexibility pracovnej doby, napr. zamestnávateľ môže po konzultáciách s odbormi  predĺžiť dennú pracovnú dobu na 12 hodín, môže ju taktiež skrátiť o 20 %, ale nie viac než na polovicu úväzku
 • možnosť zamestnávateľa získať náhradu časti nákladov na odmeny pre zamestnancov a príspevok na sociálne zabezpečenie z týchto odmien na obdobie najviac 3 mesiacov, je však povinný udržať stav zamestnancov po dobu poberania náhrad miezd, plus za to isté obdobie, za aké ich poberal. Na príspevok má nárok aj SZČO.

Okrem vyššie uvedených opatrení sa poľská vláda zamerala aj na poskytovanie priamej a nepriamej finančnej podpory:

 • pôžičky pre mikropodniky a malé firmy vo výške 5000 PLN (cca 1 104 eur) po dobu 6 mesiacov. Ide o jednorazovú platbu na pokrytie bežných nákladov podnikania, pričom pôžička je úročená 0,05 % a doba splácania nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov. Pokiaľ podnikateľ neprepustí zamestnanca do 3 mesiacov odo dňa pridelenia pôžičky a nezníži im pracovnú dobu, môže byť táto pôžička vrátane úrokov podnikateľovi odpustená.
 • finančná injekcia vo výške 100 miliárd PLN s cieľom znížiť stimuly  prepustených pracovníkov. Schéma pozostáva z 3-ročných pôžičiek s nulovým úrokom pre malé a stredné podniky (50 % finančných prostriedkov), mikropodniky (25 %) a veľké spoločnosti (25 %). Asi 60 % celkových pôžičiek by sa mohlo vyplatiť vo forme grantov (až 75 % pre malé a stredné podniky a mikropodniky) za predpokladu, že príjemcovia počas výpožičnej doby udržia svojich zamestnancov.

Poľsko taktiež od 19.4. uvoľňuje ekonomické obmedzenia, ktoré zaviedlo v súvislosti s pandémiou. V rámci plánovaného uvoľňovania opatrení zrejme ako prvé zruší obmedzenia týkajúce sa obchodov či pohybu na verejných miestach. Jednotlivé fázy rušenia obmedzení bude následne ohlasovať týždeň vopred.

Maďarsko

V oblasti daní a odvodov zaviedlo Maďarsko tieto úľavy pre podnikateľské prostredie:

 • v sektoroch najviac ohrozených pandémiou (turizmus, pohostinstvá, zábavný priemysel, šport, kultúra, osobná preprava, taxislužby) sú zavedené daňové úľavy (zamestnávatelia sú oslobodení od daní a poplatkov, dane a odvody zamestnancov boli významne znížené), súčasne v tejto oblasti podnikania nie je možné rušiť nájomné zmluvy ani zvyšovať nájomné
 • SZČO a ostatní daňoví poplatníci, ktorí zdaňujú v režime KATA (umelecké, športové, inštalatérske či opravárske činnosti, zubári a pod.) sú oslobodení od platby mesačného paušálu do konca júna
 • daňové dlhy sú odložené do odvolania krízovej situácie
 • predĺženie termínu na podanie daňových priznaní a zrýchlenie vyplácania vratiek na DPH
 • opomenutie platby dane nebude počas pandémie sankcionované
 • zníženie sumy sociálneho poistenia o 2 %, u zamestnancov na neplatenom voľne nebude sociálne poistenie prerušené

V oblasti podpory zamestnanosti pomôže štát podnikateľom nasledujúcimi opatreniami:

 • v podniku s pozastavenou činnosťou, resp. v prípade zníženia pracovnej vyťaženosti o 15-50 %, bude štát po dobu 3 mesiacov preplácať zamestnancom 70 % platu, zamestnanci však budú povinní robiť pre zamestnávateľa „niečo užitočné"
 • zabezpečenie podpory prostredníctvom investícií v hodnote 1,2 mld. eur zo strany vlády za účelom vytvárania pracovných miest
 • flexibilnejšie pravidlá zamestnávania

Okrem vyššie uvedených opatrení sa maďarská vláda zamerala aj na poskytovanie priamej a nepriamej finančnej podpory:

 • moratórium na splátky podnikateľských úverov a úverov fyzických osôb uzavretých pred 18.3.2020 – ide o predĺženie splatnosti do konca roka 2020, pričom úroky ani kmeňový kapitál nesmie banka počas tejto doby zvyšovať
 • splatnosť krátkodobých podnikateľských úverov sa predlžuje do konca júna
 • Maďarská národná banka (NBM) rozhodla zvýšiť prostriedky v programe na financovanie MSP (budú k dispozícii 4 mld. eur)
 • výhodné garantované pôžičky maďarským podnikom v hodnote viac ako 5,5 mld. eur
 • zriadenie programov na podporu podnikovej likvidity (výhodné pôžičky a úverové záruky), ktoré majú zamedziť úpadku maďarských podnikov
 • podniky v oblasti turizmu dostanú dotáciu vo výške 1,7 mld. eur

Pokiaľ ide o uvoľňovanie opatrení, v Maďarsku môžu byť už teraz otvorené obchody (s výnimkou potravín, lekární a drogérií, pre ktoré platia klasické otváracie hodiny), reštaurácie a kaviarne do 15. hodiny. O ďalšom uvoľňovaní opatrení zatiaľ maďarská vláda nevydala stanovisko.

Slovensko

Porovnajte si, aké opatrenia v oblasti daní a odvodov, podpory zamestnanosti a priamej i nepriamej formy finančnej podpory prijala Slovenská republika. 20. apríla súčasne predstavil predseda vlády aj plán postupného uvoľňovania opatrení. Všetky prijaté opatrenia zamerané na zmiernenie dôsledkov koronakrízy na podnikateľské prostredie, nájdete prehľadne zhrnuté v našom informačnom materiáli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + five =