Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Portrait of young man sitting at his desk in the office

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2023, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom ak sú splnené nasledujúce podmienky:

➡ spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
➡ spoločnosť je založená za účelom podnikania,
➡ predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
➡ predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
➡ obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,
➡ vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
➡ správcom vkladu je konateľ,
➡ spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Novela umožňuje zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov EÚ taktiež zjednodušeným spôsobom po splnení zákonných podmienok.

Novela zavádza aj zoznam voľných živností, pričom ak zakladatelia budú postupovať zjednodušeným spôsobom založenia a zapísania do obchodného registra vo vzťahu k týmto voľným živnostiam, vznikne živnostenské oprávnenie automaticky zápisom do obchodného registra (pred zápisom do obchodného registra nie je potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení).

Návrhy na zápis spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom bude vybavovať Okresný súd v Žiline.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × three =