Zavádza sa tzv. integrované konanie v zákone EIA

Národná rada SR prijala dňa 10. mája 2023 zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy s účinnosťou od 1.4.2024.

Prijatým zákonom sa zavádza nová úprava tzv. integrovaného konania, ktorého cieľom je v prvom rade zabezpečiť zjednodušenie a optimalizáciu procesov prípravy a povoľovania investičných projektov so zachovaním všetkých environmentálnych štandardov, a zároveň odstrániť prvky umožňujúce neodôvodnené prieťahy v konaniach.

Nakoľko doteraz určujúce podmienky a požiadavky pre prípravu a povoľovanie investičných projektov predstavovali viacstupňové, časovo náročné samostatné konania, ktoré viedli jednotlivé príslušné orgány podľa osobitných predpisov k jednému a tomu istému projektu na viacerých úrovniach, spôsobovalo to neprehľadnosť vývoja prípravy a povoľovania projektu, časovú náročnosť a vytváral sa tak priestor pre korupčné a obštrukčné správanie subjektov konania.

Zakladá sa preto rámec na vytvorenie jednotného integrovaného konania, počas ktorého budú zabezpečené a záväzne zohľadnené požiadavky čiastkových/zložkových súčastí (napr. oblasť ochrany vôd, odpadového hospodárstva, ovzdušia, energetiky, sietí a pod.) a všetkých súvisiacich stavieb a vyvolaných investícií (princíp hlavná stavba „pohltí“ vedľajšie stavby). Týmto prístupom bude zabezpečená vyššia kvalita rozhodovania príslušného orgánu konajúceho vo veci jednotného integrovaného, zvýšená prehľadnosť konania.

V integrovanom konaní sa koordinovane posudzuje a povoľuje navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorou je stavba a zároveň sa určia opatrenia a podmienky pre vykonávanie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je to potrebné.

Integrované konanie sa vedie elektronicky v informačnom systéme územného plánovania a výstavby.

V integrovanom konaní sa zavádza dispozičná zásada, podľa ktorej navrhovateľ môže svojim úkonom navrhnúť, aby sa nekonalo v integrovanom konaní, ale samostatne v posudzovaní vplyvov, resp. zisťovacom konaní a samostatne v konaní vo výstavbe. Ak navrhovateľ nenavrhne inak, príslušný orgán vždy vykoná integrované konanie – zmena teda zavádza tzv. opt-out princíp.

Nakoľko podľa prijatého zákona bude konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie novou súčasťou integrovaného povoľovania a záverečné stanovisko z posúdenia je platné sedem rokov, ustanovilo sa, aby v prípade, ak už záverečné stanovisko nadobudlo/dne právoplatnosť do 31. marca 2024, nebolo v integrovanom konaní potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, ale len preukázať už vykonané posúdenie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =