Začatie podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, vedzte, že vaše podnikanie bude podliehať prísnym štandardom, nakoľko je jeho predmetom poskytovanie služby v oblasti verejného záujmu – zdravia obyvateľstva. Ani úspešné získanie povolenia však nemusí znamenať veľa, pokiaľ sa vám nepodarí uzatvoriť zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní – jedinou alternatívou v takom prípade zostáva poberanie priamych platieb od pacientov. Nehovoriac o tom, že aj po získaní povolenia a uzatvorení zmlúv so zdravotnými poisťovňami ste ako poskytovateľ povinný dodržiavať veľké množstvo povinností. O tom, aké povinnosti to sú, sa dozviete v prehľadnej príručke, ktorú sme pre vás pripravili v spolupráci s národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku je upravené zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“). Poskytovať zdravotnú starostlivosť môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby principiálne dvomi spôsobmi, a to buď:

 • výkonom samostatnej zdravotníckej praxe (len fyzické osoby), alebo
 • prevádzkovaním vlastného zdravotníckeho zariadenia (fyzické a právnické osoby).

Samostatná zdravotnícka prax

Samostatnú zdravotnícku prax môžete vykonávať ako zdravotnícky pracovník v povolaní:

 • Lekár a zubný lekár
 • Sestra
 • Pôrodná asistentka
 • Fyzioterapeut
 • Liečebný pedagóg
 • Logopéd
 • Psychológ
 • Masér

Podmienky na získanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Prevádzka vlastného zdravotníckeho zariadenia

Druhou možnosťou ako môžete poskytovať zdravotnú starostlivosť je prostredníctvom prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia, pričom povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia:

 1. Ambulantnej zdravotnej starostlivosti – napr. všeobecné a špecializované ambulancie, ako chirurgická, ortopedická, gastroenterologická, ale aj ambulancia akupunktúry, poradenskej psychológie, atď.
 2. Ústavnej zdravotnej starostlivosti – napr. všeobecné a špecializované nemocnice, liečebne, hospice, kúpeľná liečba atď.
 3. Lekárenskej starostlivosti – činnosť týchto zariadení upravuje osobitný predpis, a to konkrétne Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na získanie povolenia na prevádzku vlastného zdravotníckeho zariadenia

Zmluvy poskytovateľov ambulantnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami

Úhradový mechanizmus pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 6 =