Určuje sa koeficient sadzby dane tzv. neudržiavanej stavby

Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 15.6.2022.

Novela bola prijatá s cieľom umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb – ide o neudržiavané stavby, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám alebo ohrozujú život a zdravie osôb.

Nakoľko do súčasnosti nemali obce priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzajú až v dezolátnom stave, hromadí sa v nich komunálny odpad a zdržiavajú sa v nich ľudia bez domova.

Ako najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb.

Novela zákona upravuje koeficient (násobok) ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu (od 1 až do výšky 10), budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení a ktorý ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb.

Zvýšenú daň z tzv. schátraných stavieb bude možné daňovníkovi vyrubiť až v prípade, že zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť takýto koeficient mu bol aspoň dvakrát písomne oznámený.

Koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby možno zmeniť alebo zrušiť len k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − four =