Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti

Na základe prijatej novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dochádza k zmierneniu podmienok pre uplatnenie daňového bonusu zamestnancom na vyživované deti v zdaňovacom období roka 2021.

Toto opatrenie je zamerané na daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, pričom z dôvodu protipandemických opatrení nemohli vykonávať svoju prácu.

Novelou došlo k upraveniu podmienky pre uplatnenie daňového bonusu tým, že do zákonom stanovenej hranice dosiahnutia výšky zdaniteľných príjmov, t. j. 6-násobok minimálnej mzdy, budú započítané aj tzv. oslobodené príjmy (ako sú napríklad plnenia poskytnuté v rámci aktívnej politiky na trhu práce, či prijaté platby nemocenského alebo ošetrovného).

Zamestnanec zamestnávateľovi oznámi výšku takto preukázateľne prijatého oslobodeného príjmu, ale len v prípade, ak mu nepostačujú príjmy zo závislej činnosti pre účely uplatnenia daňového bonusu až do 10. marca 2022, a zamestnávateľ na uvedené príjmy prihliadne pri uplatnení daňového bonusu v rámci ročného zúčtovania preddavkov z príjmov zo závislej činnosti. Uvedené platí iba za predpokladu, že zamestnanec požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. V prípade, že už zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2021, môže vystaviť opravné ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 1 =