Test MSP – vplyv zavedenia finančného príspevku na stravovanie

Medzi jednu zo sociálnych politík zamestnávateľa patrí povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, ktoré je stanovené v § 152 Zákonníka práce. S účinnosťou od 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce zaviedla povinnosť zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (resp. reštaurácie, jedálne, bufety a pod.) umožniť svojim zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou buď stravovacej poukážky, alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Povinnosť voľby alternatívy poskytnutia stravovania zamestnancom vyplýva z Programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2020 – 2024. Z pohľadu zamestnancov ako aj zamestnávateľov je táto zmena nepochybne vítaná, avšak zamestnávateľom priniesla zvýšenie administratívnych náklady ako aj otvorila mnohé otázky týkajúce sa zabezpečenia poskytovania jednotlivých alternatív.

V tejto súvislosti podrobilo Centrum lepšej regulácie testovaniu vplyvov na MSP novelu Zákonníka práce účinnú od marca 2021. Výsledky Testu MSP budú predložené jednému z našich zriaďovateľov – Ministerstvu hospodárstva SR, aby ich vzal na vedomie ako garant lepšej regulácie a podpory podnikania na Slovensku.

Čo nájdete v našom Teste MSP?

  • popis súčasného právneho stavu, z ktorého sa dozviete, aké zmeny nastali v oblasti povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať stravovanie zamestnancov,
  • výsledky prieskumu podnikateľského prostredia, ktorý poukázal pozitívne prijatie finančného príspevku podnikateľmi, ale aj na jeho administratívne náklady a nejednoznačnosť novej právnej úpravy,
  • návrhy alternatívnych riešení, ktoré by mohli zefektívniť právnu úpravu zabezpečovania stravovania zamestnancov a zrovnoprávniť jednotlivé alternatívy stravovania,
  • medzinárodné porovnanie s Českou republikou, ktorým chceme priblížiť fungovanie poskytovania stravovania v zahraničí.

Vplyvy zavedenia finančného príspevku a umožnenia voľby formy alternatívy stravovania zamestnancami vo vyššie uvedenom členení nájdete v našom Teste MSP TU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − nine =