Programové vyhlásenie vlády SR – čo hovorí o lepších zákonoch pre MSP?

Keďže akýmsi kľúčovým heslom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 (PVV), ktoré dňa 19. apríla 2020 schválila vláda, 

 • je vytvorenie takých podmienok na Slovensku, za ktorých budú ľudia radi „pracovať, podnikať a žiť", pričom
 • relevancia slova „podnikať" sa zdôrazňuje aj tým, že sa skloňuje v dokumente viac ako 30-krát, kým
 • výzvy politiky lepšej regulácie si zaslúžili vlastnú podkapitolu, a v neposlednom rade
 • sa zdôrazňuje princíp „najskôr myslieť v malom" prezentujúci potrebu prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov,

tak z pozície Centra lepšej regulácie veríme, že dôležitosti našej agendy – lepších zákonov pre MSP – svitá na lepšie časy.

Čo konkrétne v tomto smere plánuje vláda realizovať na základe programu, ktorý sa zaviazala plniť najbližšie štyri roky?

Agenda lepšej regulácie

V oblasti agendy lepšej regulácie vláda:

 • prijme ešte v roku 2020 v skrátenom legislatívnom konaní Lex Korona, opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré uľahčia život podnikateľom, a zároveň nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie
 • bude dôsledne uplatňovať agendu lepšej regulácie, aj zavedením všetkých 12 odporúčaní OECD pre lepšie vládnutie a zároveň sa bude inšpirovať príkladmi dobrej praxe z iných krajín
 • bude komplexne hodnotiť vplyvy návrhov právnych predpisov a len tie návrhy, ktorých vplyvy budú dôsledne zhodnotené, bude predkladať do legislatívneho procesu
 • zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu regulácie bez jej náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo MPK
 • bude dôsledne predchádzať goldplatingu, t. j. nadpráci pri preberaní legislatívy EÚ, okrem odôvodnených prípadov; pri takýchto zmenách regulácií bude vyznačené, čo je nevyhnutná povinnosť a čo je vlastná úprava, resp. rozšírenie, nadväzujúc na doterajší audit goldplatingu
 • presadí zásadu, aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakačná doba a aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť iba raz do roka, a to vždy k 1. januáru
 • v záujme dostupnosti právnych predpisov navrhne zrušenie opatrenia ako formy právneho predpisu, ktoré sa ako jediné ex lege nevyhlasujú v Zbierke zákonov
 • bude podporovať rozhodovanie na základe dôkazov prostredníctvom budovania odborných analytických kapacít a ich podpory
 • na základe kvalifikovaných podnetov od podnikateľov a verejnosti do rúk podpredsedu vlády SR, ktorý je zodpovedný za legislatívu, bude vykonávať ex post hodnotenie regulačných a administratívnych povinností v právnych predpisoch ovplyvňujúcich ich podnikanie
 • zavedie dôslednejšie pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov zavedením dostatočnej lehoty medzi druhým a tretím čítaním v NR SR a podrobným posudzovaním vplyvov
 • zavedie inštitút záväzných stanovísk, nakoľko mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné, niekedy dokonca protichodné
 • s účinnosťou od 1.1.2021 vláda zavedie princíp „1 in - 1 out" a s účinnosťou od 1.1.2022 princíp „1 in - 2 out"
 • vytvorí a priebežne bude dopĺňať verejne dostupný a prehľadný register regulácií
 • pri tvorbe regulácií budú podporované inovatívne prístupy tak, aby boli prístupné pre všetkých tvorcov regulácií, ako aj ich užívateľov.

Odstraňovanie administratívnej záťaže podnikania

V oblasti odstraňovania administratívnej záťaže podnikania:

 • sa zasadí o znižovanie byrokratickej záťaže zavádzaním fungujúcich informačných systémov a odbúravaním duplicitných a nepotrebných administratívnych úkonov, a to aj využívaním dostupných informácií verejnou správou a získavaním relevantných informácií z informačných systémov verejnej správy
 • bude pokračovať v znižovaní administratívneho zaťaženia a rozširovať služby elektronického jednotného kontaktného miesta vrátane fyzických jednotných kontaktných miest pre podnikateľov poskytujúcich služby podľa živnostenského zákona a osobitných predpisov
 • uskutoční audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom, ktoré vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž, následne ich zjednoduší a zníži ich počet
 • odstráni duplicity kontrol, zníži ich frekvenciu na nevyhnutný počet, osobitne v prípadoch, ak sa v minulosti nezistilo porušenie povinností
 • zavedie systém druhej šance, možnosť nápravy bez sankcie, pri porušení povinností podnikateľom v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tak, aby dostal najmä pri administratívnych porušeniach možnosť na nápravu.

Odstraňovanie finančnej záťaže podnikania

V oblasti odstraňovania finančnej záťaže podnikania:

 • bude vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému 
 • vytvorí predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia, v priamych daniach zváži návrat k systému rovnej dane, v daňovom mixe zvýši podiel zdaňovania spotreby, majetku a negatívnych externalít, naopak, zníži zdaňovanie ekonomickej aktivity a nerovnomerné zaťaženie sektorov ekonomiky
 • pripraví po konzultácii so sociálnymi partnermi flexibilný zákonník práce a pracovno-právnu legislatívu, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze
 • uskutoční komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania s cieľom sprehľadniť systém poplatkov a prehodnotiť ich tak, aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch
 • prehodnotí pokuty tak, aby ich výška bola proporcionálna s mierou previnenia, s cieľom predchádzať likvidačným pokutám v neodôvodnených prípadoch.

Zvýšenie konkurencieschopnosti

V oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti:

 • zlepší postavenie SR v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad voči krajinám OECD a EÚ v kľúčových medzinárodných rebríčkoch a ratingoch, napr. v Doing Business Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra a pod.
 • zabezpečí použitie zdrojov z EŠIF na minimalizovanie negatívnych ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podpora podnikania MSP

V oblasti podpory podnikania MSP:

 • vytvorí priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov, na ktorých záujmy bude prihliadať aj uplatňovaním princípu „najprv mysli v malom"
 • zavedie jednotný daňovo-odvodový paušál pre živnostníkov a malé podniky
 • zavedie univerzálnu živnosť
 • vytvorí priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikania mladých či podnikania žien alebo seniorov
 • podporí internacionalizáciu malých a stredných firiem a ich zapájanie do subdodávateľských reťazcov.

Nakoľko Centrum lepšej regulácie malo príležitosť zapojiť sa aspoň čiastočne do tvorby PVV, mnohé z vyššie uvedených ambícií vyplývajú aj z našich odporúčaní a požiadaviek napríklad:

 • princíp „najskôr myslieť v malom" prihliadajúci pri tvorbe regulácie na potreby MSP, ktorého súčasťou je aj jednotný dátum účinnosti k 1. januáru
 • zavedenie systematického ex-post hodnotenia vplyvov existujúcich regulácií na podnikateľské prostredie, ktorého súčasťou sú aj rôzne audity súčasných povinností - od poplatkov, cez vykazovanie až po ich duplicitu
 • potreba posudzovania oprávnenosti efektu goldplatingu t. j. presahu nad minimálne požiadavky EÚ regulácie
 • potreba konzultácií a posudzovania vplyvov zákonov predložených poslancami v NR SR, ktorých nekontrolované prijímanie v nedávnej minulosti predstavovalo významné negatívne vplyvy na MSP, ale aj
 • celková podpora agendy lepšej regulácie, ochota naprieč rezortami budovať analytické kapacity a podporiť úlohu a vážnosť tvorcov legislatívy, až po detaily v podobe zavedenia princípu „1 in - 1 out" a pod.

Aj keď mnohé tieto ciele ešte nemajú konkrétnu podobu, čo je na druhej strane prirodzené pre typ dokumentu, akým je PVV, v porovnaní s inými kapitolami je tá o zlepšení podnikateľského prostredia oveľa konkrétnejšia.

Z nášho pohľadu v prísľube zlepšenia tvorby zákonov prevažuje skôr hmatateľnosť a exaktnosť ako vágnosť a všeobecnosť, ktorá je PVV v rámci hodnotenia jeho obsahu vyčítaná. Centrum lepšej regulácie hodnotí záväzok  zlepšiť podnikanie MSP v tomto momente pozitívne, nakoľko predstavuje kroky, ktorých pravdepodobnosť sa nám pred pár mesiacmi zdala skôr ako naivný sen, a o to viac je náš tím pripravený v ich realizácii maximálne pomôcť.

Zároveň však veríme v to, že pod vládnym sľubom zabezpečiť „použitie zdrojov z EŠIF na minimalizovanie negatívnych ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19" sa skrývajú aj ďalšie opatrenia pre tlmenie negatívnych dopadov, ktoré táto mimoriadna korona záležitosť podnikateľom spôsobuje. Lebo napokon, aj potreba reakcie na takúto situáciu v podobe vis maior je súčasťou agendy lepšej regulácie a zároveň jej najväčšej výzvou pre nasledujúce obdobie. 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 18 =