Plánujú sa zmeny v oblasti služieb zamestnanosti

Chystá sa novela zákona o službách zamestnanosti, ktorej cieľom je upraviť najmä právny rámec poskytovania finančných príspevkov vo vzťahu k SZČO, štátnych príslušníkov tretích krajín a uchádzačov o zamestnanie (UoZ).
  • Z dôvodu zatraktívnenia Príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) sa navrhuje skrátenie doby trvania povinnosti nepretržite vykonávať alebo prevádzkovať SZČ z troch rokov na dva roky po poskytnutí príspevku.
  • Zvýši sa Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe zo sumy 65 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 100 % sumy životného minima.
  • Navrhuje sa zaviesť pojem „rekvalifikácia“, podpora ktorej bude zabezpečovaná prostredníctvom Príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie, a to s prihliadnutím na dopyt na trhu práce.
  • Rodičia po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke budú zaradení do kategórie znevýhodneného UoZ.
  • Sprostredkovatelia zamestnania budú za úhradu predkladať správu o sprostredkovaných zamestnaniach len raz ročne.
  • Umožní sa zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny aj počas obdobia rozhodovania o žiadosti o obnove prechodného pobytu na účel zamestnania.
  • Navrhuje sa vypustiť požiadavku na vykonanie testu trhu práce v prípade, ak štátny príslušník tretej krajiny žiada o obnovenie tzv. modrej karty na to isté pracovné miesto u toho istého zamestnávateľa.
  • Navrhuje sa umožniť zamestnávateľom a SZČO predkladať žiadosti a preukazovať splnenie povinností aj elektronicky.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2023.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =