Opatrenia pre cestovné kancelárie v čase korona krízy

V dnešnom článku nájdete zhrnuté opatrenia určené pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti organizovania zájazdov (cestovné kancelárie), ktorí v dôsledku krízovej situácie prišli o veľkú časť svojich príjmov, a na druhej strane opatrenia pre ich klientov, čoho výsledkom je kompromisné riešenie, aby sa každej zo strán dostalo primeranej satisfakcie.

Práva a povinnosti cestovnej kancelárie

Ak cestovná kancelária na Slovensku alebo v mieste zájazdu nemôže v dôsledku krízovej situácie poskytnúť klientovi služby uvedené v pôvodnej zmluve o zájazde, cestovná kancelária je oprávnená:

 • navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde
 • informovať ho o náhradnom zájazde.

Ak klient neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde, cestovná kancelária je povinná:

 • informovať klienta o náhradnom zájazde v písomnej forme a klientovi toto oznámenie doručiť rovnakým spôsobom, akým bola klientovi doručená zmluva o pôvodnom zájazde
 • dohodnúť sa s klientom na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021
 • vrátiť klientovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021, ak sa cestovná kancelária s klientom do 31. augusta 2021 nedohodnú na poskytnutí náhradného zájazdu.

Práva klienta

Klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, má právo odmietnuť náhradný zájazd, a to písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je:

 • nezamestnaným a zaradeným do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • SZČO alebo jednoosobovou s. r. o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci podpory udržania zamestnanosti počas krízovej situácie
 • osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné
 • tehotnou ženou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde
 • dôchodcom nad 65 rokov.

Náhradný zájazd môže klient, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietnuť čiastočne, ak aspoň jeden z cestujúcich uvedených v tejto zmluve  je osobou, ktorá má právo náhradný zájazd odmietnuť.

Cestovná kancelária je povinná v oboch prípadoch vrátiť klientovi všetky platby, ktoré od neho za zájazd prijala bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia (aj čiastočného) náhradného zájazdu.

Ďalšie podrobnosti opatrenia

 • ak klient alebo cestovná kancelária odstúpili od zmluvy v období od 12. marca 2020 do účinnosti týchto zmien, pričom cestovná kancelária nevrátila klientovi všetky platby prijaté na základe zmluvy, je cestovná kancelária oprávnená navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde alebo ho informovať o náhradnom zájazde
 • ak aj napriek krízovej situácii môže cestovná kancelária zájazd klientovi poskytnúť podľa zmluvy, ale klient so zájazdom nesúhlasí, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmeny však najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu
 • cestovná kancelária je povinná do 14 dní odo dňa doručenia informácie o zrušení zájazdu zaslať klientovi oznámenie o náhradnom zájazde
 • cestovná kancelária nie je počas krízovej situácie oprávnená požadovať od klienta úhradu splátok ceny zájazdu, s výnimkou ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde
 • ak klient prijme zmenu v zmluve o zájazde a cena zájazdu, ktorého sa zmena týka je odlišná od sumy uhradenej za zájazd v zmluve, klient a cestovná kancelária si vzájomne vyrovnajú rozdiel do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s klientom dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 2 =