Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

NR SR prijala 16. marca 2022 novú právnu úpravu riešenia hroziaceho úpadku podnikateľov s účinnosťou od 17. júla 2022, t. j. zákon o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom zákona je rýchla reštrukturalizácia v počiatočnom štádiu a zabránenie tak úpadku dlžníka a riešenie jeho situácie insolvenčným konaním.

Hroziaci úpadok sa bude riešiť v preventívnom konaní, ktorým je verejná alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia. Zavádzajú sa aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť na upozornenie podnikateľa k prijatiu opatrení na odvrátenie úpadku.

Ďalšie zmeny zahŕňajú napríklad:
• povinnosť dlžníka vybrať si správcu v preventívnom konaní,
• povinnosť zápisu dlžníka do Registra partnerov verejného sektora,
• zvýšenie súdneho poplatku za konkurzné konanie,
• zavedenie súdneho poplatku pre konkurzy trvajúce 4 a viac rokov,
• zvýšenie súdneho poplatku za podanie námietky zaujatosti,
• zavedenie možnosti konania schôdze veriteľov aj prostredníctvom videokonferencie,
• zavedenie možnosti oddlženého dlžníka pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť,
• zavedenie elektronického prihlasovania pohľadávky.

Novým zákonom sa tiež zaviedla špeciálna skúška pre správcov, pričom sa zvýši aj ročný poplatok správcu za trvanie zápisu v zozname správcov.

V zákone je upravená aj tzv. dočasná ochrana podnikateľov, ktorí sú vo finančných ťažkostiach, ako aj jej podmienky. Udelením dočasnej ochrany sa podnikateľovi poskytne dostatočný čas na reštrukturalizáciu. Dočasnú ochranu bude dlžníkovi udeľovať súd na obdobie 3 mesiacov, pričom je možné jej opätovné predĺženie o ďalšie 3 mesiace.

Počas trvania dočasnej ochrany napríklad nemožno voči dlžníkovi:
• vyhlásiť konkurz alebo povoliť reštrukturalizáciu,
• viesť exekučné konanie,
• začať výkon zabezpečovacieho práva na jeho majetok,
• započítať voči nemu spriaznenú pohľadávku.

Novým zákonom sa zrušil zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 9 =