Nový zákon o ochrane ovzdušia prijatý

Bol schválený úplne nový zákon o ochrane ovzdušia s účinnosťou od 1.7.2023, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak komplexnú právnu úpravu na úseku ochrany ovzdušia. 
Prijatým zákonom o ochrane ovzdušia:
  • sa zavádza osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, v ktorom budú určené rozhodujúce podmienky prevádzky zdroja vrátene emisných limitov,
  • sa ustanovuje regulácia vybraných osobitných činností, ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom (takéto činnosti nebudú potrebovať individuálne povolenie),
  • budú posilnené kompetencie samospráv na regionálnej a miestnej úrovni, vrátane možnosti vypracovania miestnych programov starostlivosti o kvalitu ovzdušia (obce budú mať právomoc všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území, napríklad domáce údenie uprostred obce alebo prijať rôzne opatrenia na obmedzenie cestnej dopravy),
  • sa zavádzajú pravidelné kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá, ktoré budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou (okrem periodickej kontroly budú vykonávané aj kontroly obcou a inšpekciou na základe podnetu spojené s odobraním vzorky popola alebo steru z komína na analýzu, pričom porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou bude riešené ako priestupok).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 7 =