Nová úprava Autorského zákona

Bola prijatá nová úprava Autorského zákona na základe novely schválenou Národnou radou SR dňa 16. februára 2022. Dochádza ňou k nasledovným zmenám:

Novela Autorského zákona preberá dve európske smernice, pričom zavádza novú výnimku na použitie diela s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva

Na základe tejto výnimky bude možné vyhotovovať rozmnoženiny diela s použitím vhodného prostriedku, či technológie zachovávania, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči v požadovanom množstve v ktoromkoľvek štádiu životnosti diel a v rozsahu potrebnom na účely zachovávania diela.

Zároveň novelou došlo k rozšíreniu a doplneniu obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcu problematiku uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv.
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas napríklad na použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely, vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu, vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela, či verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line.

Zavádzajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu

Predmetná novela Autorského zákona preberá európsku smernicu o on-line prenosoch vysielateľov a o retransmisii, na základe ktorej sa zavádzajú aj nové povinnosti pre poskytovateľov on-line služieb zdieľania obsahu a upravuje sa zodpovednosť týchto subjektov za konkrétne spôsoby použitia autorskoprávne chráneného obsahu.

Poskytovateľ služby zdieľania obsahu on-line nesie zodpovednosť za neoprávnený verejný prenos diela, ak nepreukáže, že:
  • vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na získanie súhlasu na toto použitie,
  • v súlade s vysokými odvetvovými štandardami odbornej starostlivosti vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zaistenie nedostupnosti diela, o ktorom mu autor poskytol relevantné a nevyhnutné informácie, a
  • bez zbytočného odkladu po tom, čo od autora dostal dostatočne odôvodnené oznámenie, znemožnil prístup k oznámenému dielu alebo ho odstránil z každého svojho webového sídla a vynaložil všetko úsilie, ktoré je možné spravodlivo požadovať, na zamedzenie jeho budúcemu nahratiu.
Novela tiež začleňuje zásadu krajiny pôvodu pri doplnkových online službách do už existujúcich inštitútov a zmlúv v autorskom zákone. Vďaka rozšíreniu územného rozsahu licencie v autorskom zákone tak nebude nutné vysporiadať práva aj v iných členských štátoch, kde sú doplnkové online služby tiež dostupné.

Definujú sa práva vydavateľa periodika

Predmetnou novelou boli v zákone definované aj práva súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík (t. j. periodicky vydávaných tlačív, časopisov a iných diel). Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva, ktoré sú prevoditeľné. Vydavateľ periodika má právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika, pričom poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika. Majetkové práva vydavateľa periodika trvajú dva roky od zverejnenia.

Upravujú sa odmeny pre autorov

Podľa schválenej novely Autorského zákona by odmena pre autora mala byť dohodnutá ako jednorazová platba, najmä ak je časový rozsah licencie najviac jeden rok, alebo ak ide o použitie diela s časovým rozsahom najviac päť rokov. Takisto ide aj o prípad, ak v čase udelenia licencie je možné vyčísliť očakávané príjmy alebo výnosy, ktoré možno využitím licencie dosiahnuť a tieto príjmy alebo výnosy sú v licenčnej zmluve výslovne vyčíslené a odmena zodpovedá týmto príjmom alebo výnosom a je proporcionálna.

Avšak, ak je odmena proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočnú odmenu (resp. vyrovnanie). Autor môže právo na dodatočnú odmenu uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − one =