Legislatívne zmeny pre podnikateľov – január 2020

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Jednou z činností, ktorej sa v Centre lepšej regulácie venujeme, je poskytovanie čiastkového stanoviska k predloženým materiálom v rámci predbežného pripomienkového konania (ďalej len „PPK") a záverečného posúdenia (ďalej len „ZP"). Naše čiastkové stanoviská k materiálom v PPK a ZP sa následne stávajú súčasťou stanovísk Stálej pracovnej komisie na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorej sme členom zodpovedným za posudzovanie vplyvov na mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP"), v časti „vplyv na podnikateľské prostredie." S ohľadom na túto skutočnosť a denné monitorovanie legislatívy s vplyvom na podnikateľské prostredie, sme sa rozhodli priniesť vám jedenkrát mesačne zhrnutie legislatívnych noviniek uplynulého mesiaca.

Konzultácie

možnosť zapojiť sa do tvorby legislatívy

Ak by ste mohli čarovným prútikom vrátiť čas a byť pri tvorbe dôležitých zákonov, ktoré vám sťažujú podnikanie, využili by ste túto možnosť? V januári pribudlo na portáli slov-lex niekoľko nových materiálov, v rámci ktorých môžete vyjadriť svoj názor formou zaslania podnetu, jeho sprostredkovaním cez nás a svojou osobnou účasťou na samotných konzultáciách:

  • novela nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (pripomienkovať môžete do 17.2.)
  • novela nariadenia vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (pripomienkovať môžete do 24.2.)
  • návrh vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti upravujúci požiadavky vyplývajúce z novely zákona o odpadoch (pripomienkovať môžete do 18.2.)

Tieto i ďalšie materiály, ktoré nás informujú o tom, že sa v legislatíve ide niečo meniť, nájdete tu.

Predbežné pripomienkové konanie a záverečné posúdenie

vplyvy pripravovaných zmien legislatívy na podnikateľské prostredie

V rámci našej činnosti posudzujeme vplyv desiatok materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na pripomienkové konanie, príp. na záverečné posúdenie. Zameriavame sa pritom na kvalitu vypracovania doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Záverečné posúdenie vybraných vplyvov je inštitút, ktorý bol zavedený ako protiváha pre prípady, ak materiál obišiel proces PPK a má vplyvy (na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na rodinu, atď.), resp. boli v procese medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) vznesené zásadné pripomienky k vyznačeniu vplyvov.

V mesiaci január nám bolo doručených celkovo 24 materiálov, pričom vplyv na podnikateľské prostredie sme identifikovali v prípade 6 materiálov, teda v 25 %. Zásadnú pripomienku sme uplatnili v prípade 1 materiálu – Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sysľovské polia na roky 2020-2049, nakoľko predkladateľ materiálu nepopísal a nekvantifikoval identifikované pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré spočívajú v obmedzení bežného obhospodarovania, zároveň však poskytujú možnosť získať finančnú náhradu za predmetné obmedzenie.

Zo 6 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie, vyčíslili predkladatelia náklady v prípade troch materiálov, čo predstavuje pozitívny trend, avšak vzhľadom na krátkosť sledovaného obdobia a končiace programové obdobie súčasnej vlády, nevyvodzujeme z tohto čísla konkrétne závery. Celkové náklady v prípade predmetných 3 materiálov tvorili cca 775 tisíc eur, pričom išlo o tieto legislatívne zmeny:

  • návrh opatrenia Ministerstva práce SR o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
  • návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
  • návrh opatrenia Ministerstva práce SR, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

Dotknutými subjektmi sú v prípade vyššie uvedených legislatívnych zmien len veľké podniky - dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré budú musieť prispôsobiť svoje informačné systémy povinnému obsahu a štruktúre poskytovaných informácií sporiteľom.

Návrhy zákonov predložené do NR SR

mimo dosah Stálej pracovnej komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov

Od začiatku roka do 12. februára, boli do Národnej rady Slovenskej republiky predložené 4 medializované návrhy s plánovanou mimoriadnou schôdzou 18. februára. Zo 4 návrhov sa iba jeden priamo dotýka podnikateľského prostredia, pričom má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie:

  • vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zrušenie diaľničnej známky).

Konečný návrh zrušenia diaľničných známok ešte nie je k dispozícii, zámerom však je zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony. Na základe dostupných informácií z Ministerstva financií SR, by toto opatrenie malo stáť štátny rozpočet približne 70 mil. eur. Koncom minulého roka sme vás pritom v našom článku o pozitívnych legislatívnych zmenách informovali o tom, že s účinnosťou od 1.2.2020 došlo k zavedeniu nového typu diaľničnej známky – ročnej známky platnej 365 dní od zakúpenia. Táto diaľničná známka teda nie je viazaná na kalendárny rok.

V januári sme zaznamenali nižšiu legislatívnu aktivitu, než v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom sú pravdepodobne blížiace sa parlamentné voľby, kde v nadväznosti na končiace sa volebné obdobie nie je primárnou úlohou vlády legislatívna činnosť. Ďalšej legislatívnej nádielky sa tak opäť dočkáme po voľbách.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − 4 =