Európska cena za podporu podnikania EEPA

Inšpirácií pre potenciálnych podnikateľov nie je nikdy dosť. Preto by sme vám dnes chceli predstaviť súťaž zameranú na vyhľadávanie a oceňovanie úspešných iniciatív, ktoré podporujú podniky a samotné podnikanie v Európe. Cieľom Európskej ceny za podporu podnikania je tiež poukázať na príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania a v konečnom dôsledku aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. A prečo o tom píšeme práve my a práve teraz, sa dozviete v našom článku. Držte nám palce.

6 kategórií, 7 ocenení

  1. podpora podnikateľského ducha oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,
  2. investovanie do podnikateľských zručností oceňuje iniciatívy zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností,
  3. podpora podnikateľského prostredia oceňuje inovačné politiky, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ pre malé a stredné podniky,
  4. podpora internacionalizácie podnikania oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky, najmä malé a stredne veľké, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,
  5. podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov,
  6. zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých oceňuje iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Okrem toho oceňuje táto kategória aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem ocenení v uvedených 6 kategóriách udeľuje porota aj Veľkú cenu poroty. Získa ju iniciatíva z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).

Po viac ako 2 rokoch nášho pôsobenia sme sa rozhodli zapojiť do Európskej ceny za podporu podnikania aj my. S cieľom zjednodušiť legislatívne a administratívne postupy v podnikaní a v čo najväčšej miere implementovať do slovenského právneho poriadku princíp „najskôr myslieť v malom“ súťažíme v kategórii č. 3 podpora podnikateľského prostredia.

Súťaž má dve výberové kolá, pričom na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Prvé národné kolo sa už uskutočnilo (termín na zaslanie projektov do národného kola bol 22. jún 2018), pričom Centrum lepšej regulácie je jeden z dvoch projektov, ktoré postúpili do celoeurópskeho kola. Teraz je už všetko v rukách odbornej poroty, ktorá vyberie víťazov súťaže. Tí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2018.

Ak by ste sa chceli zapojiť do budúceho ročníka súťaže, podrobné informácie nájdete na stránke Európskej komisie. Výsledky 8. ročníka národného kola súťaže si môžete pozrieť tu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =