Bola prijatá nová stavebná legislatíva

NR SR prijala dňa 27. apríla novú stavebnú legislatívu, ktorá nahradí súčasný, takmer polstoročný, stavebný zákon. Schválený bol nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe s účinnosťou od 1.4.2024.

Cieľom nového zákona o územnom plánovaní je najmä elektronizácia a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou napríklad aj zriadením nového informačného systému. Súčasne sa novou právnou úpravou výrazne zjednoduší a zrýchli proces územného plánovania zjednodušením procesov (zrušenie konceptu, neprerokovávanie zadania, harmonizácia s procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie). Zásadne sa zmení územné plánovanie, ktoré bude mať jednotnú štruktúru územných plánov miest a obcí. Každá obec bude musieť mať svoj územný plán. Proces povoľovania by sa mal zjednodušiť. Prispieť k tomu má elektronizácia a postupná digitalizácia údajov o území.

V súlade so zákonom sa zriadi aj nový štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, ktorý bude centrálne riadiť aj povoľovanie stavieb a bude vydávať stavebné povolenia. Právomoc doterajších obecných stavebných úradov budú vykonávať pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie nového úradu poslanci schválili v zákone o činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy. K stavebným povoleniam budú môcť obce vydávať stanoviská, ktoré budú podkladom na vydanie stavebného rozhodnutia podľa zákona o výstavbe.

Zákon o výstavbe prináša väčšiu elektronizáciu, ako aj zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania a procesu stavebného povoľovania. Zákonom sa zavádza možnosť predkladania stavebnej dokumentácie a súvisiacich žiadostí aj v elektronickej forme. Drobné stavby a drobné stavebné práce, ako aj ich odstránenie, budú podliehať len ohláseniu, pričom tento proces má byť plne elektronický. Po novom budú všetky stavby, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie posudzované Ministerstvom životného prostredia.

Posilnilo sa aj postavenie účastníka konania, ktorý bude informovaný o vydaní kolaudačného osvedčenia, povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby aj o overení projektu stavby. Zároveň bude mať účastník konania možnosť podať správnu žalobu voči rozhodnutiu o skúšobnej prevádzke, predčasnom užívaní stavby alebo kolaudačnému osvedčeniu v prípade nesúladu s rozhodnutím o povolení stavby.

Zákon má za cieľ aj boj proti tzv. čiernym stavbám, preto stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude už možné dodatočne povoliť. Boli doplnené aj pokuty pri čiernych stavbách, pričom čierna stavba bude môcť prepadnúť do vlastníctva štátu, ak by jej odstránenie nebolo účelné.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =