Analýza stredného odborného vzdelávania na Slovensku

Centrum lepšej regulácie si pre Vás pripravilo analýzu, ktorá popisuje súčasný systém odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a zhodnocuje jeho efektívnosť s ohľadom na potreby zamestnávateľov. Jej cieľom je identifikovať problematické aspekty, na ktoré je potrebné sa zamerať pri ďalšom rozvoji SOV a navrhnúť potencionálne riešenia s cieľom zvyšovať dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily v kľúčových odvetviach národného hospodárstva a prispievať tak k hospodárskemu rastu našej krajiny.

Aké sú kľúčové zistenia našej analýzy?

 • Pracovný trh bude vplyvom demografických zmien v blízkej budúcnosti veľmi pravdepodobne pociťovať čoraz väčší nedostatok pracovných síl.
 • I keď v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami je na Slovensku podiel žiakov na vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní dlhodobo jeden z najvyšších, praktická príprava žiakov sa uskutočňuje prevažne len v škole a u nemalej časti žiakov absentuje úplne.
 • Spomedzi európskych krajín Slovensko dlhodobo dosahuje najhoršie výsledky v miere
  nezamestnanosti obyvateľstva s primárnym (1. stupeň základnej školy) a nižším sekundárnym vzdelaním (2. stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií).
 • Ponuka na slovenskom pracovnom trhu pozostáva najmä z nízko kvalifikovaných profesií vo výrobe, stavebníctve a doprave, napriek tomu bola absolventská miera nezamestnanosti v zodpovedajúcich skupinách odborov relatívne vysoká čo indikuje nesúlad medzi potrebami pracovného trhu a pripravenosťou uchádzačov o zamestnanie vo vybraných odboroch.

Aké riešenia navrhujeme?

 • nevyhnutnosť zlepšiť dostupnosť kvalitných štatistických údajov o uplatnení absolventov, súčasnej situácii a trendoch vývoja na trhu práce s cieľom kvalifikovane určovať najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia na stredných školách.
 • zlepšiť fungovanie krajských rád pre odborné vzdelávanie prostredníctvom posilnenia ich právomocí a úpravy ich zloženia tak, aby zodpovedalo zastúpeniu jednotlivých sektorov v ekonomike kraja.
 • potreba rozvíjať odborné vzdelávanie na gymnáziách, smerované najmä na rozvoj podnikateľských a informačno-technologických zručností, ako aj odborné post-sekundárne vzdelávanie a vytvoriť neexistujúce terciárne odborné vzdelávanie.
 • posilnenie regionálnych centier Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), tzv. Dual pointov, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre zamestnávateľov a školy a sprevádzajú ich v systéme duálneho vzdelávania.
 • v kontexte dynamických zmien Priemyslu 4.0 rozvíjať systém celoživotného vzdelávania a zmeniť obsah vzdelávania s väčším dôrazom na rozvoj mäkkých zručností a emocionálnej inteligencie.
 • zefektívnenie a skvalitnenie systému kariérového poradenstva s cieľom zvýšiť prestíž odborného vzdelávania v spoločnosti.
 • potreba riešenia problémov pedagogických zamestnancov, najmä čo sa týka ich platového ohodnotenia.
 • zvýšiť využitie prostriedkov hybridného vzdelávania, ktoré školám umožnení zdieľať tých najkvalitnejších pedagógov a zvýšiť zapojenie odborníkov z praxe do
  vzdelávacieho procesu.

Viac informácii sa dočítate v samotnej analýze:

Analýza stredneho odborneho vzdelavania na Slovensku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − five =