10 najdôležitejších zmien, ktoré od roku 2019 prinesú podnikateľom úsporu

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Na základe denného monitorovania legislatívy vybralo Centrum lepšej regulácie 10 najdôležitejších zmien, ktoré majú v roku 2019 potenciál priniesť podnikateľom úsporu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré legislatívne zmeny zlepšia podnikateľské prostredie a odbremenia podnikateľov od zbytočnej byrokracie.

1. Koniec predkladaniu výpisu z registra trestov

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Už v roku 2018 boli podnikatelia oslobodení od duplicitného predkladania výpisu z listu vlastníctva a z obchodného a živnostenského registra. Od roku 2019 zaniká povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpis z registra trestov za účelom preukázania bezúhonnosti. Táto zmena sa opiera o všeobecnú klauzulu v zákone o e-Governmente, v zmysle ktorej je neúčelné, aby sa orgánom verejnej moci preukazovali skutočnosti, ak si tieto orgány môžu dané skutočnosti preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti.

Zmena vychádza z novely č. 177/2018 Z. z. zákona proti byrokracii.

2. Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby z 20 % na 10 %

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Cieľom 10 % zníženia sadzby DPH na všetky typy ubytovacích služieb je najmä predpoklad zvýšeného dopytu po ubytovacích službách na území SR a s tým súvisiaci rozvoj cestovného ruchu.

Medzi ubytovacie služby patria:

a) hotelové a podobné ubytovacie služby,
b) turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
c) prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
d) ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).

Zmena vychádza z novely č. 323/2018 Z. z. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

3. Zvýšenie motivácie vstupu malých zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

S cieľom zatraktívniť duálne vzdelávanie sa zavádza príspevok zamestnávateľom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu duálneho vzdelávania pre veľký podnik za každého žiaka vo výške 300, resp. 700 €, pre malý a stredný podnik až 1000 € za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať praktické vyučovanie.

V prípade zamestnávateľov sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

Zároveň sa zvyšuje podiel výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa, čo pomôže najmä MSP, ktoré nemajú vlastné kapacity na splnenie materiálno-technického a priestorového vybavenia alebo personálneho zabezpečenia výkonu praktického vyučovania. Dochádza k vypusteniu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov zo zákona a k ich nahradeniu školskými vzdelávacími programami, ktoré budú vypracúvané v spolupráci strednej odbornej školy a zamestnávateľa.

Zavádza sa tiež inštitút podnikovej školy, ktorej cieľom je podporiť zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľom strednej odbornej školy a pripravujú si v rámci tejto školy svoje budúce pracovné sily alebo ich pripravujú pre iných zamestnávateľov.

Zmena vychádza z novely č. 209/2018 Z. z. zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

4. Zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na DPH

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Nielen, že sa ruší povinnosť podnikateľov skladať zábezpeku na daň, ale súčasne sa zrušujú všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané pred 31.12.2018, pri ktorých ešte nedošlo k uplynutiu 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň. Daňový úrad vráti subjektom peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami najneskôr do 28.2.2019 za podmienky, že táto zábezpeka nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani a ani takýto nedoplatok nie je.

Zmena vychádza z novely č. 369/2018 Z. z.  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5. Nižšia sadzba dane na pohonné látky

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Zníženie základnej sadzby dane na pohonné látky, t. j. na motorový benzín z pôvodných 554 €/1 000 litrov na 547 €/1 000 litrov a motorovú naftu  z pôvodných 394 €/1 000 litrov na 393 €/1 000 litrov bude účinné do konca roka 2019, následne dôjde k zvýšeniu na hodnoty cca. z roka 2018.

Zmena vychádza z novely č. 352/2018 Z. z. zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

6. Krok vpred v elektronizácii a debyrokratizácii katastra nehnuteľností

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

V rámci online portálu katastra nehnuteľností sa spustila služba sledovania zmien, ktorá užívateľov automaticky informuje o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Portál vás upozorní napríklad na zmeny vyznačenia plomby, na vykonanie vkladu, záznamu, zápisu poznámky. Dostupný je aj nový výstup – súpis nehnuteľností, vytvorený za účelom poskytnúť vlastníkom alebo iným osobám oprávneným z práv k nehnuteľnostiam prehľad o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré daná osoba vlastní alebo má v správe.

Zároveň užívateľov katastra čaká menej byrokracie, nakoľko v prípade, že kataster žiadame o aktualizáciu osobných údajov vedených v referenčnom registri (napr. register obyvateľov či register organizácií), k žiadosti nemusíme prikladať doklad, kataster si údaje z registra zistí sám.

Zmena vychádza z novely č. 263/2018 Z. z. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon.

7. Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov z tretích krajín

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Zamestnávanie osôb z tretích krajín (t. j. z krajín mimo EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska) na slovenskom trhu práce sa uľahčí formou dočasného pridelenia cez agentúry práce za podmienky, že tieto vykonávajú svoju činnosť najmenej tri roky.

Túto možnosť budú môcť zamestnávatelia využiť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

K aktualizácii zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v týchto okresoch dochádza na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR už nielen raz ročne, ale po novom štvrťročne. Pridelení zamestnanci z radu cudzincov z tretích krajín sa započítavajú do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa).

Zároveň sa zjednodušuje priebeh konania o pobyte cudzinca z tretej krajiny, napr. formou skrátenia lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier.

Zmena vychádza z novely č. 376/2018 Z. z. zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

8. Koniec dvojitému plateniu DPH 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Doterajšie dvojnásobné platenie DPH v niektorých prípadoch, na ktoré upozornil aj portál podnikajte.sk pri absurdnom príklade čaju nakúpeného do kancelárie, sa ruší. Platí to na niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach ako sú poľnohospodárske plodiny a výrobky zo železa a ocele, z ktorých nákupu boli podnikatelia povinní odviesť DPH dvakrát.

Spôsobené to bolo tým, že pri nákupe takéhoto tovaru nemali podnikatelia právo na odpočet DPH z dokladu vystaveného elektronickou registračnou pokladnicou (ERP). Osobou povinnou platiť daň štátu bol totiž odberateľ, teda kupujúci. Po novom sa tuzemský prenos daňovej povinnosti na odberateľa neuplatňuje pri predaji týchto tovarov, pri ktorých dodávateľ vyhotovuje zjednodušenú faktúru, t. j.  doklad z ERP do 1000 € v hotovosti alebo do 1600 € kartou, alebo inú faktúru, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Kupujúci bude mať právo na odpočet DPH, ak použije tovary na podnikanie.

Zmena vychádza z novely č. 369/2018 Z. z. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

9. Lepšie podmienky podnikania v taxislužbe

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Zmeny podnikania v taxislužbe od 1. apríla 2019 sú reakciou na nerovnaké podmienky pre tzv. koncesovaných taxikárov a vodičov, ktorí vozia zákazníkov cez mobilné aplikácie. Preto sa zjednodušujú podmienky pre klasických taxikárov, ale zároveň sa sprísňuje kontrola ich dodržiavania.

Prevádzkovatelia taxislužby naďalej potrebujú koncesiu (podmienkou jej získania na 10 rokov je preukázanie bezúhonnosti) a autá musia byť označené ako taxislužba, aby boli kontrolovateľné.

Odpadá však odborná spôsobilosť, finančná spoľahlivosť, ako aj dodatočná poistka. Už sa neurčuje vek vodiča (pôvodne 21 rokov, po novom je podmienkou len vodičský preukaz) a rovnako ani vek vozidla, ktoré môže byť vlastné alebo s preukázaním práva na jeho používanie. Taxameter nie je v taxíkoch povinný, ak je cena prepravy dohodnutá vopred.

Táto inovácia prospeje najmä taxislužbám, ktoré ponúkajú služby prostredníctvom mobilnej aplikácie. Výmenou za zníženie administratívnej záťaže sú prísnejšie kontroly, nakoľko po novom má aj mestská a štátna polícia možnosť zastaviť taxík a skontrolovať ho, nielen samospráva. Kompetencie v oblasti kontroly môže využiť už aj Slovenská obchodná inšpekcia či inšpektorát práce.

Zmena vychádza z novely zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

10. Zjednodušenie prevádzky masážnych a wellness centier či športových zariadení

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Od februára 2019 dochádza k zníženiu regulácie a zjednodušeniu procesov administratívnej záťaže podnikateľov, ktorí prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo (napr. masážne salóny, wellness a pod.), či telovýchovno-športové zariadenia.

V prípade prvého typu zariadení starostlivosti o ľudské telo sa znižujú požiadavky na zabezpečenie osvetlenia, oddelenia priestoru na obuv pre zákazníkov, umiestnenia spŕch v saunách, minimálnej frekvencie základnej opravy všetkých náterov a maľovania v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Úplne sa vypúšťa požiadavka na zabezpečenie spŕch v masážnych salónoch, podlahovej plochy pre pracovníkov a čakárne v saunách.

V prípade druhého typu, telovýchovno-športových zariadení, sa rovnako znižujú požiadavky na zabezpečenie osvetlenia a úplne sa vypúšťa požiadavka na zabezpečenie potrebného počtu miestností s výlevkou pre upratovačku a  používanie výslovne len keramických stien v umyvárňach a záchodoch.

Zmena vychádza z novely vyhlášky č. 554/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo a novely vyhlášky č. 525/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + one =