Aktuality

Decembrové legislačíno

LEGISLAČÍNO je naša pravidelná rubrika, v rámci ktorej Vám predstavujeme výber tých najvýznamnejších legislatívnych zmien s vplyvom na podnikateľské prostredie, ktoré boli schválené v parlamente SR na poslednej schôdzi. V jednoduchšej forme sa tak môžete...

Stanovujú sa maximálne ceny za dodávku plynu a elektriny

Včera bolo schválené Nariadenie vlády, ktorým sa zálohové platby nastavia podľa zastropovaných cien pre podnikateľov pri elektrine do 30 MWh a pre podnikateľov so spotrebou plynu do 100 MWh ročne. Maximálna cena za dodávku elektriny...

Výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu. Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2022? Do ankety Byrokratický nezmysel roka 2022 nominovali podnikatelia a...

Nový zákon o ochrane ovzdušia prijatý

Bol schválený úplne nový zákon o ochrane ovzdušia s účinnosťou od 1.7.2023, ktorý spolu so svojimi vykonávacími predpismi transponuje až 11 smerníc Európskej únie do slovenského právneho poriadku a poskytuje tak komplexnú právnu úpravu na úseku ochrany...

Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2023, ktorá umožní zjednodušeným spôsobom založiť spoločnosť s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená...

Novela zákona o energetike od 8.12.2022

Prijatou novelou sa zavádza 90 % odvod z nadmerných príjmov pre dodávateľov energií a výrobcov energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu. Nadmerným príjmom sa rozumie príjem presahujúci stanovený strop, ktorý určí vláda nariadením, a...

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1.1.2023

Prijatou novelou o službách zamestnanosti od 1.1.2023 sa precizuje právna úprava týkajúcu sa definície chránenej dielne a chráneného pracoviska, a zároveň aj pracovné podmienky v nich vyžadujúce. Za chránenú dielňu sa  považuje pracovisko, na ktorom...

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

Prijatou novelou zákona od 1.1.2023 dochádza k zmene spôsobu registrácie daňovníkov na daň z príjmov a to tak, že správca dane bude registrovať daňovníkov – právnické a fyzické osoby na daň z príjmov z úradnej...

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Prijatým opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného sa zvyšuje suma stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Opatrením sa suma stravného pre...

Rodinné podniky sú legislatívne zakotvené od 1. júla 2023

NR SR prijala novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorou sa zavádza definícia rodinného podniku a podmienok rodinného podnikania. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí: Novela zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré na rozdiel od...