Aktuality

Zaokrúhľovanie mincí od 1. júla

Už v piatok nás všetkých čakajú zmeny pri platení za tovary aj služby. Najmenšie jedno a dvojcentové mince sa začínajú vyraďovať z obehu. Tieto najmenšie mince sa však nerušia, len sa upravuje spôsob ich zaokrúhľovania pri platení v hotovosti....

Bol prijatý nový zákon o publikáciách

Národná rada SR prijala nový zákon o vydavateľoch publikácii a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) s účinnosťou od 1. augusta 2022. Cieľom nového...

Zavádza sa povinnosť recyklácie stavebného odpadu od 30.6.2022

15. júna 2022 bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá zavádza povinnú selektívnu demoláciu, vrátane systému kontroly pred a po demolácii stavieb. ➡ Vzniká povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov pri stavbách a demoláciách,...

Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Včera bola v NR SR prijatá novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza nový poddruh dohody o pracovnej činnosti – tzv. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Táto dohoda má mať maximálny rozsah...

Bola prijatá nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Vláda SR prijala včera Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov s účinnosťou od 10.6.2022. ➡ V súlade s odporúčaniami OECD a na základe dobrých príkladov z iných krajín sa vláda SR...

Novela zákona o azyle

Od 1. júna 2022 je účinná novela zákona o azyle, ktorá umožňuje cudzincom skorší prístup na trh práce na Slovensku. Žiadatelia o azyl budú mať naň prístup po novom už šesť mesiacov od začatia...

Sprístupnenie ePN pre zamestnávateľov

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu, elektronickú PN (ePN), aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú...

Novela zákona o potravinách

Na základe novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách s účinnosť od 1.7.2022 boli prijaté nasledovné významné zmeny. Po novom bude možné predávať potraviny aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, avšak iba vtedy, ak...

Rozšírenie povinností pôvodcov stavebných odpadov

NR SR posunula do 2. čítania dňa 4.5.2022 novelu zákona o odpadoch, ktorá má za cieľ zvýšiť mieru recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu. Rozširuje sa rozsah povinností pre pôvodcu stavebných odpadov a odpadov...

Určuje sa koeficient sadzby dane tzv. neudržiavanej stavby

Národná rada SR schválila novelu zákona, ktorou sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 15.6.2022. Novela bola prijatá s cieľom...